De new age neigingen van Bethel Redding

Spread the love

De New Age neigingen van Bill Johnson van de Bethel Church

Door John Lanagan
Vertaald door: Goldmine Media

Destijds kon ik niet één christelijke leider vinden die een vergelijkbare interesse had om uit te vinden of er verborgen waarheden in de New Age te ontdekken waren. Nu horen we meer en meer openbaring die in de lijn ligt van wat de New Age aanhangers altijd al hebben gezegd en we horen meer en meer leringen over christenen die “waarheden terug pakken” van de New Age, waarheden die in werkelijkheid toebehoren aan de burgers van het Koninkrijk van God.1—Ellyn Davis, mede-auteur, The Physics of Heaven

Bethel Church in Redding is een van de grootste evangelische kerken in Noord-Amerika geworden. Veel mensen van over de hele wereld reizen naar Redding om deel te nemen aan de “Bethel School of Supernatural Ministry” (Bethel School van Bovennatuurlijke Bediening), en C. Peter Wagner (“grondlegger” van de Nieuwe Apostolische Reformatie) heeft Bill Johnson – hoofdvoorganger van Bethel – een apostel genoemd.

Met zo’n titel en de claims op de website van de kerk dat Bethel “een wereldwijde impact heeft als bron van opwekking en toerusting”2 is het gepast om Johnson te onderzoeken en vast te stellen of hij inderdaad een door God gezonden apostel voor het Lichaam van Christus is.

“The Physics of Heaven”, een recent waar Bill Johnson aan heeft bij gedragen, en waarvan zijn persoonlijk assistent mede-auteur is, laat een heel ander beeld zien dan dat van de apostelen in de Bijbel. Het lijkt er op dat in plaats van een apostel van God, Bill Johnson mogelijk gebruikt wordt om te dienen als voertuig waarop de New Age en quantum spiritualiteit diep in het Lichaam van Christus gebracht wordt.

Dat hij aangetrokken wordt door New Age-ideeën is niet nieuw voor de leider van Bethel. In het boek “Dreaming with God” uit 2006, schrijft Johnson als hij refereert aan een praktijk die is geassocieerd met de New Age:

Veel prominente voorgangers en sprekers op conferenties gooien olie op het vuur door aan te nemen dat de oorsprong duivels is als het door de New Age wordt gepromoot. Ik vind die manier van redeneren op zijn best gezegd zwak. Als we die gedachtelijn volgen dat zullen we de duivel de gereedschappen blijven geven die God ons heeft gegeven om in het leven en bediening succesvol te zijn

Stop even met lezen en denk na over wat hier gezegd wordt:”de gereedschappen die God ons gegeven heeft” die op  de een of andere manier in de New Age terecht zijn gekomen? Hoe is dat gebeurd? En over welke gereedschappen heeft hij het? Waarom zou een belijdend Christen zoiets zeggen? De leer van de New Age is totaal tegengesteld aan het Woord van God. Om te suggereren dat New Age praktijken Christelijke waarheden hebben gekaapt is uitermate absurd.

Onderzoeker en analist Ray Yungen legt de basis van de New Age gedachte uit:

Alles wat bestaat, zichtbaar of onzichtbaar, is gemaakt van energie – kleine deeltje van vibrerende energie, atomen, moleculen, protonen, etc. Alles is energie. Die energie, geloven zij, is god, en daarom is alles god. Zij geloven dat, omdat wij allemaal deel uitmaken van deze “god-energie”, wij ook god zijn. God wordt niet gezien als een Wezen wat in de Hemel verblijft, maar als het universum zelf. 4

Bill Johnson en Bethel Church oefenen een significante invloed uit in het Lichaam van Christus. En welk pad Bethel en haar leiders ook volgen, velen zullen volgen. We moeten aandacht besteden aan wat hier gebeurd, onderscheidingsvermogen gebruiken en Goddelijke wijsheid.

Terwijl de benadering van Bill Johnson aangaande gebed en aanbidding en de extreme nadruk die op tekenen en wonderen ligt, velen zorgen baart, is het het boek “The Physics of Heaven” uit 2012 (waarvan Johnson één van de elf medeschrijvers is), wat de echte richting waarin Johnson en Bethel gaan duidelijk maakt.

Als aanvulling op Johnson’s eigen bijdrage aan het boek (één volledig hoofdstuk), is zijn persoonlijk assistent Judy Franklin een mede-auteur; en het voorwoord van The Physics of Heaven, is geschreven door Kris Valloton, een van de voorgangers van Bethel. Valloton prijst degenen die mee hebben geschreven als zieners. 5 Banning Liebscher, directeur van Jesus Culture, voegt zijn lof toe. 6 Bill Johnson’s vrouw, Beni Johnson, heeft ook een hoofdstuk in het boek geschreven. Dit alles bij elkaar maakt duidelijk dat The Physics of Heaven de goedkeuring van de leiding van Bethel heeft.

Maar wat openbaart The Physics of Heaven?

De volgende beweging van God?
Ellyn Davis, een van de auteurs van The Physics of Heaven, zegt dit:

[Degenen die hebben bijgedragen aan het boek] zijn het er allemaal over eens dat de volgende beweging van God een verschuiving teweeg zal brengen op het diepste niveau van wie wij zijn – misschien het zelfde  “vibrerende niveau” dat de New Age onderzocht heeft. Ze zijn het er ook over eens dat er waardevolle waarheden verborgen liggen in de New Age die toebehoren aan Christenen en aan het waardeloze moeten worden onttrokken. 7

Jonathan Welton voegt toe:

Door de Schrift heen heb ik tenminste 75 voorbeelden gevonden van dingen die de New Age vervalst heeft, zoals het hebben van een geleidegeest, trance, meditatie, aura’s, krachtobjecten, waarzeggerij, helderhorendheid, en nog meer. Deze dingen horen eigenlijk bij de kerk, maar ze zijn gestolen en slim herverpakt. 8

Welton gelooft:

We moeten beginnen met het gebruiken van [New Age] vervalsingen als lichtbakens. Elke keer als een vervalsing aan het licht komt, neem het dan alsof de Heer het aan je presenteert als een mogelijkheid om het terug te eisen … het gestolen goed van de Kerk. 9

Dit is als het nemen van een fles met daarop een waarschuwing “Vergif!” en er een nieuw etiket op plakken met “Honing”. Contemplatief gebed, wat feitelijk oosterse/New Age meditatie is, verstopt met christelijke terminologie, is op deze manier de kerk binnen gekomen.

Mede-auteur Ellyn Davis verzekert:

Het was niet zo dat ik een New Ager wilde worden, ik wilde alleen zien of zij misschien waarheden hadden ontdekt die de kerk niet had gevonden. 10

Davis probeert vervolgens haar positie te verdedigen door te stellen dat veel van wat zij gevonden heeft “bijbelse principes in zich had” en die “bijbels uit te leggen zijn”. 11

In contrast tegenover zo’n gedachtegang leert de Bijbel ons:

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer (Ef. 5:11)

Vergelijk het verlangen van Davis om New Age wijsheid te gebruiken met het besluit van de pas geredde christenen uit Handelingen 19: Deze heiligen scheidden zichzelf af van het occulte; zij bekeken hun occulte literatuur niet nog snel voor een laatste keer voor het geval daar wat “waarheden” zouden zijn. De onheilige boeken werden verzameld en verbrandt:

En velen, die zich met toverij hadden opgehouden, brachten de boeken tezamen en verbrandden ze openlijk, en berekenden wat zij waard waren, en  bevonden het aan geld vijftig duizend penningen. (Hnd. 19:19)

De actie die deze moedige nieuwe gelovigen ondernamen zorgde er voor dat het Evangelie zich verspreidde.

Zo machtig werkte het woord van de Heer en nam de overhand. (Hnd. 19:20)

Door het gebrek aan basale onderscheiding over de betrokkenheid bij New Age hebben mede-auteur Davis, de bijdrage van Bethel Redding, en de anderen die hebben bijgedragen, een hele slechte dienst geleverd aan het Lichaam van Christus. Met name degenen van Bethel die hebben bijgedragen kunnen, door hun populariteit en zichtbaarheid, de meeste schade aanrichten.

De manier waarop Johnson naar de Bijbel kijkt, kan ons een hint geven hoe het kan dat hij uiteindelijk zo wordt aangetrokken door buiten-bijbelse neigingen. Volgens Johnson:

Degenen die zich veilig voelen vanwege hun intellectuele begrip van de Schrift genieten van een vals gevoel van veiligheid. Niemand van ons heeft volledig zicht op de Bijbel, maar we hebben allemaal de Heilige Geest. Hij is de gemene deler die ons altijd leidt in waarheid. Maar om Hem te volgen moeten we bereidt zijn om van de kaart af te volgen – om voorbij te gaan aan hetgeen wij kennen. 12

Dit is een gevaarlijke gedachtegang. De Bijbel is onze kaart. Om verder te gaan dan wat we kennen, is voorbij gaan aan de Bijbelse parameters.

Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond. Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:103-105)

The Physics of Heaven, of het nu bewust of onbewust is, laat zien hoe de valse kerk zich zal vormen, of preciezer, hoe deze zich aan het vormen is. New Age praktijken zullen steeds vaker worden verwelkomt in het Lichaam van Christus. Deze praktijken zullen worden gebracht als ‘verlost’ of als van christelijke oorsprong. De kerk zal worden ondergraven – zich keren tot Oosterse/New Age/Quantum mystiek. Taal, terminologie en gebruikte voorwerpen kunnen zelfs hoofdzakelijk “christelijk” blijven, maar de acceptatie van de Bijbelse Christus zal verminderen.

Een brug naar de New Age?

Bill Johnson heeft een interessante studie over Christus die gezien kan worden als een brug tussen de twee levensovertuigingen – New Age en Bijbels Christendom. Johnson gelooft in een leer die Kenosis wordt genoemd, een onorthodox, ketters geloof dat de geïncarneerde Christus zijn goddelijke eigenschappen af heeft gelegd en op aarde was als een compleet gelimiteerd mens. 13. Volgens Johnsons “verrichte Christus wonderen en tekenen als een man met de goede relatie met God … niets als God. Als Hij wonderen gedaan zou hebben omdat Hij God was, dan zouden zij voor ons onbereikbaar zijn. Maar als Hij ze deed als mens, dan is het mijn verantwoording om Zijn levensstijl na te jagen. Deze eenvoudige waarheid begrijpen, verandert alles.” 14

Met andere woorden, Bill Johnson gelooft dat de wonderen die Jezus deed kwamen doordat Hij, als mens, en slechts als mens, toegang had tot de kracht van de Heilige Geest. Daarom leert Johnson dat Christenen capabel zouden moeten zijn om wonderbaarlijke genezingen en wonderen te doen door onze eigen relatie met de Heilige Geest.

De Kenosis-doctrine van Johnson dient om de Bijbelse Christus te verminderen en de mens te verhogen. Zoals een apologist uitlegt:

Jezus is niet langer uniek, maar slechts een speciaal ‘verlichte’ die de weg zou wijzen voor vele van zulke verlichten in de toekomst. Dus hebben we een New Age Christus. 15

Kenosis komt voort uit een verkeerd begrijpen van Filippenzen 2:7. Het is bewezen verkeerd vanwege het simpele feit dat Christus het universum niet alleen geschapen heeft, maar het ook bij elkaar houdt. Als Christus Zijn goddelijke eigenschappen op had gegeven en tot de Opstanding slechts als mens had gewerkt, was de hele schepping uit elkaar gevallen. (Col. 1:17). Daarnaast, toen Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik.” (Joh. 8:58), maakte Hij een duidelijk statement waarin Hij claimde zowel God als mens te zijn – tegenwoordige tijd!

Een tweede Pinksteren en Kwantum vibraties

Bill Johnson gelooft verder dat een selecte groep, eindtijd Christenen zullen worden toegerust met grote kracht om wonderen te doen, genezingen, tekenen en wonderen. Deze super-krachtige Christenen – de Elia generatie – zouden een grote, ongekende opwekking tot stand brengen. Johson verklaart:

[Een] generatie wordt nu gevormd … die zullen wandelen in een zalving die nooit eerder onder de mensheid gekend was, zelfs niet onder de discipelen 16

In 2014 bezocht Johnson de Empowered 21 Conference, een samenkomst van Christenen die er van overtuigd zijn dat er in 2033 een “Tweede Pinksteren” zal komen. 17 Door de invloed van de Bethel kerk, de “apostelen” van New Apostolic Reformation, en anderen, gelooft een groot deel van de kerk nu dat er een bovennatuurlijke eindtijd gebeurtenis aankomt, een uitstorting van grote kracht.

Deze vermoedde gebeurtenis is niet de opnamen. Zoals The Physics of Heaven mede-auteur en de persoonlijk assistent van Johnson, Judy Franklin, verklaart:

De grootste fout die we ooit kunnen maken is om te denken dat de wereld zo slecht zal worden dat Hij ons snel weghaalt voor we allemaal sterven. 18

Dit is niet … de wereld laten zien hoe machtig we zijn omdat God ons Zijn kracht heeft gegeven. 19

Velen in dit kamp zijn ‘heersers’. Hun begrip is dat Adam en Eva de heerschappij over de aarde aan satan verloren, de opgestane Christus de kerk aan heeft gewezen om deze terug te nemen, en dat Christus niet terug kan of wil komen totdat de kerk deze taak vervuld heeft. Als je deze theologie nog nooit in de Bijbel hebt gevonden, dan komt dat omdat hij er niet in staat.

Dr. Orrel Steinkamp zegt:

Deze ‘heersers’ mentaliteit is bedacht als een gigantische eindtijd opwekking die de hele aarde zal overspoelen … Een elitaire club overblijvers uit de grotere kerk zullen alle dingen onderwerpen en zullen zo begiftigd zijn met bovennatuurlijke kracht dat de eerste apostelen van de kerk jaloers zullen zijn de apostelen uit de laatste dagen. 20

Kwantum geluiden?

Bedenk, in dit licht, hoe The Physics of Heaven omschrijft wat God zou gaan doen. Een thema in het boek is dat God op de een of andere manier onvoorstelbare kracht op gelovigen zal geven door vibraties/geluiden/frequenties/energieën, waarbij “geluid” een aantal keren in het boek wordt genoemd:

Dit boek is slechts een voorloper van de openbaring die God ons zal geven als Hij een nieuw, verandering brengend geluid vrij zal geven. 21We hebben het over 10 keer de kracht die werd vrijgezet op Pinksteren. 22
Het geluid wat God vrij wil geven zal religie uit de kerk jagen en waarheid brengen. 23

[Wij] vermoeden dat God iets nieuws gaat doen – iets dat ons op het diepste niveau van ons zijn zal veranderen en wij zullen in worden geluid door een nieuwe vorm van “geluid” of “vibratie”. 24Dit komende nieuwe geluid … kan DNA veranderen zodat we genetisch volwassen worden. Jou genen zijn hetzelfde als het Zijne was. Onze genen kwamen uit de Vader in onze geest. We worden als een instrument dat gestemd wordt, waarbij onze genen in lijn komen met de genen van de Vader, in harmonie met Hem. 25

Wat als er echt “goede vibraties” zijn die God in alles wat Hij geschapen heeft gelegd en wij alleen maar open hoeven te staan om ze te ervaren? 26

Wij raakten geïnteresseerd in vreemde en wonderlijke fenomenen als energie, frequenties, vibraties en kwantumfysica. 27

Wat The Physics of Heaven doet is God veranderen in iets als een kosmische, kwantum kracht dat alles doordringt, in plaats van een Schepper die gescheiden is van Zijn schepping zoals in de Bijbel wordt beschreven (b.v. Rom. 1:25; Jes. 42:8, 46:9). New Agers praten vaak over geluiden en vibraties als tekenen van deze “goddelijke” kracht. De occulte “profetes” Alice Bailey zegt:

Er is een groep mensen, die nu integreert … op wie de last is gelegd om de mensheid te leiden. Zij beginnen bewegingen die een nieuwe vibratie in zich hebben, ze zeggen dingen die algemeen klinken, maar zij spreken kosmische dingen uit. 28

Dat de schrijvers geloven in de New Age maakt de manier waarop een verwachte “volgende beweging van God” zou kunnen gebeuren begrijpelijk. Is het toeval dat ook de New Age leidster Barbara Marx Hubbard een komende geestelijke verschuiving van grote betekenis voorspeld?

Hubbard voorspeld de komst van een “planetaire Pinksteren” wat zal betekenen dat “de scheiding van de religies ten einde zal zijn.” 29 Zij legt uit:

We zouden allemaal weten dat God in ons is … Als iedereen die voelt dat we met elkaar verbonden zijn, aan de natuur en aan God mee zouden doen in de planetaire Pinksteren, dan zullen we allemaal in dit leven verandert worden. Ik geloof in een vreedzame Wederkomst. 30

De valse “christus” die al decennia lang met Hubbard communiceert openbaarde dat de planetaire Pinksteren de meeste mensen ineens zal veranderen (maar Christenen en anderen die niet geloven dat God in iedereen is niet) in een geestelijke geëvolueerd ras.

Wat als “de volgende beweging van God”31 die The Physics of Heaven verwacht en de “Planetaire Pinksteren” dezelfde gebeurtenis zijn? Zou het kunnen dat zij op dezelfde “christus” wachten om deze “vibrerende” verschuiving in de mensheid tot stand te brengen? Is dit mogelijk? Zou dit de onheilige misleiding kunnen zijn waar in de Bijbel voor gewaarschuwd word?

Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. (Mt. 24:23-24)

Voormalig New Age volger Warren B. Smith waarschuwde hier jaren geleden voor:

Nu de kerk alleen opwekking en de terugkomst van de echte Christus verwacht, zal de kerk misleid worden door degene die in de naam van Christus komt en zich voordoet als Hem? Als zij onverwachts overvallen wordt, zal de kerk dan de “Planetaire Pinksteren” van de valse Christus dan verwarren met de grote ‘beweging van God’ waarvan zij zeggen dat we die moeten verwachten? 32

Bethel en comtemplatief gebed

Sommigen zullen zicht afvragen waardoor een evangelische kerk ontvankelijk kan worden voor New Age ideeën en concepten? Voor Johnson en Bethel, net zoals bij zoveel Christelijke leiders en kerken van vandaag, heeft contemplatief gebied een significante rol gespeeld in het “conditioneren” van mensen bij Bethel om in de New Age richting te bewegen. Er zit zoveel ironie in de suggestie “Elke keer als iets vals opduikt, pak dat dan als een kans die de Heer je geeft om … het van de kerk gestolen eigendom terug te eisen.” 33 omdat dit uitgerekend de manier is waarop contemplatief gebed het Lichaam van Christus is binnen geslopen.

Aanhangers van het contemplatieve, zoals Richard Foster, hebben Christenen er van overtuigd dat Oosterse en New Age meditatie feitelijk vervalsingen van het echte zijn (b.v. contemplatief gebed). Contemplatief gebed wordt gepresenteerd als een oude christelijke traditie.

Maar, contemplatief gebed is helemaal geen gebed. In essentie is het Oosterse New Age meditatie overgoten met een christelijke terminologie. Het doel van contemplatief gebed is om het denkproces te stoppen en in te treden in wat bekend staat als de stilte. Dit wordt bereikt door een woord of zin steeds maar te blijven herhalen (of door te focussen op de ademhaling) totdat het woord zijn betekenis verliest en de hersenen leeg raken.

In deze leegte, deze stilte, kunnen zich veel mystieke misleidingen voordoen: geleidegeesten, ascendante meesters, eenheid, gelukzaligheid,. valse “christussen.” De misleiding die ontstaat door contemplatief gebed vernietigd de basis van de doctrine en uiteindelijk zelfs het geloof.

In vergelijking, als we echt “mediteren” op God’s Woord, blijven de hersenen actief, en we overpeinzen of denken over het Woord van God. We proberen nooit om actief denken uit te schakelen om onze gedachten leeg te maken, of zoals Ray Yungen zegt onze hersenen in “vrij” te zetten 34 zodat God het vermoedelijk zou kunnen vullen.

Wat is het standpunt van Bethel ten aanzien van contemplatief gebed? Er is voldoende bewijs dat Bethel het heeft omarmt. Bill Johnson’s vrouw, Beni, is bijvoorbeeld opzichtster van het gebedsteam en Gebedshuis. In een door Beni samengesteld boek, schrijft zij in een door haar geschreven hoofdstuk over gebed met de titel, “Mystieken, Mystieke Ervaringen en Contemplatief Gebed” dat het hoofdstuk “is opgedragen aan de mystieken, de contemplatieven, die van nu en die ons zijn voorgegaan.”35

Zoals alle toegewijde contemplatieven gelooft Beni, “Als het gaat over gebed en voorbede zijn woorden belangrijk, maar niet noodzakelijk.” 36

Het beoefenen van contemplatief gebed verandert de manier van begrip van geestelijke dingen. Beni schrijft:

Een ijle plaats is waar hemel en aarde dicht bij elkaar zijn. Op deze plaatsen is het makkelijker om het geestelijke rijk te ervaren. 37

Zoals Roger Oakland uitlegt in Faith Undone: the emerging church – a new reformation or an end-time deception, ligt “de oorsprong van de term ‘ijle plaats’ in Keltisch spiritisme (b.v. contemplatief) en is in lijn met het Panentheïsme”. 38 Beni gelooft dat Ashland, Oregon, delen van Ierland en het New Age bolwerk van Sedona, Arizon ijle plaatsen zijn. Zij claimt:

In contemplatief gebed ontdek je dat de atmosfeer om je heen ijl wordt tot het punt dat er geen scheiding is tussen Hemel en aarde. 39

Overdenk de volgende beschrijving over meditatie door Bill Johnson eens:

Meditatie heeft een rustig hart en een “gericht” hart. Een woord blijven herhalen in ons hart, met een streven dat voortkomt uit het onderzoekende van een kind, is meditatie. 40

Ironisch genoeg zegt Johnson vlak voor de instructie over het herhaalde gebruik van een woord:

Terwijl religieuze culten mensen leren om hun gedachten leeg te maken als middel van meditatie, leert de Bijbel ons dat we onze gedachten met God’s woord moeten vullen. 41

Het lijkt alsof Johnson waarschuwt voor het leegmaken van je gedachten en vervolgens uitlegt hoe dat moet bereiken!

Contemplatief gebed werd ook onderwezen in een klaslokaal op Bethel.

De klas van Bonnie Johnson, “De Geheime Plaats”, was voor “Instructie en activatie van meditatie en contemplatief gebed” met nadruk op de katholieke mysticus Bernard van Clairvaux. 42 Haar boek Union with God: A Study of Mystics, Meditation & Miracles is te vinden in de webshop van Bethel. 43

Het Alabaster Prayer House van Bethel is dag en nacht open. Volgens de website van de kerk zijn “The Alabaster Prayer House en de omliggende tuinen rustige en vreedzame plaats om in contemplatief gebed te gaan of te soaken.” 44 Hun doel is dat “mensen de aanwezigheid van God ervaren.” 45

Dit gebedshuis wordt niet beschreven als een plek voor Bijbelstudie, gebed of godsdienstigheid. Het is bedoelt om contemplatief gebed te faciliteren en contemplatief faciliteert op haar beurt toegang tot de New Age.

Een Kwantum Transformatie

Zonder twijfel hebben Ellyn Davis en Judy Franklin de titel The Physics of Heaven gekozen vanwege hun fascinatie met kwantumfysica en kwantummystiek. Davies schrijft:

Kwantumfysica suggereert dat alles “vibratie” is, velden van vibrerende energie. Kwantum mystiek claimt echter dat zelfs onze gedachten en emoties vibraties of energieën afgeven. 46

Kwantum spiritualiteit of kwantum mystiek is een spirituele interpretatie, zou je kunnen zeggen, van kwantumfysica. New Age aanhangers omarmen het omdat het hen het gevoel geeft dat het waarde geeft aan hun geloofsovertuiging dat niet alleen alles onderling verbonden energie is, maar ook dat alles God is. Dus zijn wij allemaal Een. Alles is onderling verbonden. Als dat waar zou zijn, dan zou er geen noodzaak zijn voor het Kruis als redding voor de mensheid.

Judy Franklin is tot de overtuiging gekomen dat “als deze wereld echt gaat zijn zoals het in het begin was geschapen, nu dat Jezus alles verlost heeft dan moeten we weten wat deze kracht is, deze ‘zee van kwantum licht’ die alles schraagt. En belangrijker, we moeten weten hoe we er in kunnen komen.” 47

“Als er niet een of andere universele verbondenheid zou zijn, waarom zou God ons dan behandelen als ‘allen in Adam’ of ‘allen in Christus’ ” vraagt Ellyn Davis zich af. 48

Maar Warren Smith waarschuwt:

De New Age / Nieuwe Spiritualiteit verkondigt dat kwantumfysica een “wetenschappelijke” basis is voor hun bewering dat God niet alleen bovenzinnelijk maar ook inwonend is – “in” iedereen en alles. 49

In The Physics of Heaven staat dat God’s stem “elke atoom in het universum vult.” 50 Dit is een soort van verborgen leer van het Panentheïsme en wat de New Age leert. Matthew Fox haalt bijvoorbeeld Pierre Teilhard de Chardin aan als hij zegt dat God “in het kleinste atoom is.” 51 New Agers leren dat de mens door kwantum spiritualiteit zijn eigen goddelijkheid zal beseffen en ziet dat hij de “kosmisch Christus” belichaamt (een christus-bewustzijn).

Annette Capps, dochter van bestseller auteur en charismatisch leider Charles Capps, is een instrument geweest om kwantum spiritualiteit in de kerk te introduceren. In een boekje met de titel Quantum Faith verklaart zij:

Toen ik de theorie van de kwantumfysica bestudeerde werd ik herinnerd aan een profetie die mijn vader uit had gesproken …: “Sommige dingen waar geloof voor nodig was om te geloven, hebben niet langer geloof nodig omdat zij door wetenschappelijke feiten bewezen zullen worden.” 52

De definitie en het begrip van “God” is voor velen aan het veranderen. Dit is geleidelijk gegaan, maar versnelt nu tot het punt waarop ‘bewegers en schudders’ van Bethel Redding (en anderen) open staan voor New Age “waarheden.”

God is niet in alle mensen. De Bijbel leert ons dat alleen zij die Christus kennen God inwonend hebben:

Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. (Rom. 8:9)

God is geen onpersoonlijke kracht, en mensen zijn geen “God” als onderdeel van deze kracht. Kwantum mystiek en de New Age staan volledig tegenover de Bijbel.

Whether Bill Johnson and other Bethel Redding leaders realize the ramifications of their actions or not, their participation in and approval of The Physics of Heaven begs the question: Does Bethel threaten to serve as a spearhead for synthesis of the sorcery-science of New Age/quantum mysticism into the Body of Christ?

Of Bill Johnson en andere leiders van Bethel Redding de gevolgen van hun handelingen nu wel of niet beseffen, hun deelname aan en goedkeuring van The Physics of Heaven  roepen de vraag op: Dreigt Bethel te dienen als een speerpunt van de synthese van de tovenaars-wetenschap van New Age/kwantum mystiek in het Lichaam van Christus?

Om kopieën van The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson, klik hier. 

Over de auteur: John Lanagan is onderzoeker en schrijver. Hij schrijft over zaken die gelovigen aangaan en die hen afleiden van de waarheid van God’s Woord. U kunt meer werk van hem lezen op zijn blog: http://mywordlikefire.com. Hij woont met zijn vrouw in the Great Northwest.

Verwijzingen (onvertaald):

1. Ellyn Davis, The Physics of Heaven (Crossville, TN: Double Portion Publishing, Kindle Edition, 2013), Kindle location: 405.

2. Bethel Redding website, http://bethelredding.com/about.

3. Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to Redesigning Your World Through God’s Creative Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.

4. Ray Yungen, For Many Shall Come In My Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 17.

5. Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 96.

6. Ibid., Banning Liebscher, Kindle location: 85.

7. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 447.

8. Ibid., Jonathan Welton, Kindle location: 808.

9. Ibid.

10. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 392.

11. Ibid.

12. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles (Shippensburg, PA., Destiny Image Publishers Inc., 2003, Kindle edition), p. 1113.

13. Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise Blog, http://notunlikelee.wordpress.com/2011/06/16/kenosis-christology-and-bill-johnson-part-ii.

14. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles, op. cit., Kindle location: 259.

15. Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013, http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm).

16. Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers Inc., 2005, Kindle edition), Kindle location: 1959.

17. Chris Mitchell, “Spirit-Empowered Believers Praying For Second Pentecostal Outpouring” (Charisma, 4/1/14, http: empowered21.com/about).

18. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op.cit., Kindle location: 202.

19. Ibid., Kindle location: 203.

20. Dr. Orrel Steinkamp, “Assessing Current Teachings, Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?” (http://www.deceptioninthechurch.com/secondpentecost.html).

21. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 188.

22. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 522.

23. Ibid., Ray Hughes, Kindle location: 1125.

24. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 471.

25. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 534.

26. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 860.

27. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 470.

28. Alice Bailey & Djwhal Khul, “The Labors of Hercules—Labor XII,” Lecture by A.A.B.—1936, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), http://www.netnews.org, http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/hercules/herc1062.html.

29. “Barbara Marx Hubbard and the Armageddon Alternative” Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 49.

30. Ibid.

31. The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 447, 1462.

32. Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010), pp. 119-120.

33. Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 808.

34. Ray Yungen, For Many Shall Come in My Name, op. cit., p. 19.

35. Compiled by Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2012), p. 51.

36. Ibid, p. 11.

37. Ibid, p. 65.

38. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.

39. Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.

40. http://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation; (#3).

41. Ibid.

42. The Secret Place, class, Bonnie Johnson http://bethelredding.com/get-involved/classes/secret-place.

43. https://shop.ibethel.org/products/union-with-god.

44. http://bethelredding.com/ministries/prayer-house.

45. Ibid.

46. Ellyn Davis, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 1742.

47. Ibid., Judy Franklin, Kindle location: 317.

48. Ibid., Kindle location: 1825.

49. Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.

50. Larry Randolph, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle Location: 1425.

51. Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.

52. Annette Capps, Quantum Faith (England, AR: Capps Publishing, 2003, 2007), p. 6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *