Zes valse leringen die misleiding brengen

Spread the love

De Bijbel waarschuwt ons dat er in de laatste dagen valse leringen zullen ontstaan die misleiding brengen. Opmerkelijk dat juist het blad Charisma News een artikel aan een aantal van deze valse leringen besteed.

Bij ons de vertaling van dit artikel, gedaan door Goldmine Media. Welke zes leringen gaat het om, hoe brengen ze misleiding, en welk Bijbels antwoord is er te geven?

Sinds dat bekende moment in de Hof van Eden, toen een enkele beet de harmonie van de wereld vernietigde, heeft de mens geprobeerd om zijn eigen weg te maken, zijn eigen meester te zijn, en zijn eigen koninkrijk op te richten. Er is niets nieuws onder de zon.

Maar als we trouwe volgers van onze Heer en Redder, Jezus Christus, willen zijn in deze tijd, moeten we alert zijn en bereidt zijn om moedig op te staan tegen de geest van de tijd die probeert om de boodschap van Christus aan te passen, Zijn kracht om ons te bevrijden van zonde te ondermijnen en het beeld van Christus opnieuw te maken om Hem meer acceptabel te maken voor een dwalende generatie en het Evangelie te herschrijven om de weerstand van het Kruis weg te nemen.

De afgelopen 2000 jaar wordt de kerk geplaagd door de ene ketterij na de andere, die proberen om het Evangelie te temmen. Vandaag is niet anders. Hier zijn slechts een paar voorbeelden van populaire geloofsovertuigingen in onze huidige cultuur die de kerk bedreigen.

Valse leringen die misleiding brengen.

 1. Universalisme:
  Het geloof dat alle mensen worden gered en dat alle wegen tot God en eeuwig leven leiden. Velen binnen deze theologie beweren bijvoorbeeld dat christenen en moslims dezelfde (G)god dienen.
 2. Het welvaartsevangelie:
  het geloof dat het God’s grootste zorg is dat gelovigen rijk en gezond zijn. Als christenen ziek zijn, lijden of arm zijn, dan komt dat door gebrek aan geloof.
 3. New Age:
  een geloofssysteem van oosterse afkomst wat de nadruk legt op univesele tolerantie en doen wat goed voelt (moreel relativisme). Het gaat er van uit dat de mens heilig is en zijn eigen realiteit en identiteit kan vormen
 4. Wetticisme (legalisme)
  het onjuiste gebruik van de wet die in de Schrift beschreven staat in een poging om redding te bereiken of te behouden. Wetticisme legt ook veroordeling op medechristenen omdat die niet voldoen aan het eigen beeld van heiligheid in plaats van dat men anderen stimuleert om Jezus voorbeeld te volgen, God’s standaarden te gehoorzamen die duidelijk in de Schrift staan.
 5. Hypergenade:
  De overreactie op wetticisme die resulteert in een misbruik van God’s genade. Gelovigen voelen zich tot het moderne hypergenade aangetrokken omdat ze vrijheid zoeken. Niet alleen van wetticisme, maar ook van de standaarden van God.
 6. The emerging chuch:
  een beweging die claimt christelijk te zijn, maar “cultureel relevante” methoden gebruikt om het Evangelie toegankelijker te maken voor een postmoderne cultuur.
  Het leven van Jezus wordt meer als een allegorie of verhaaltje verteld in plaats van een waargebeurde gebeurtenis. In het bijzonder de “inclusieve” benadering van diverse geloofssystemen is bron van zorg, maar ook een nadruk op emoties boven absolute waarheid en de gedachte dat er geen hel, oordeel of noodzaak tot vergeving is. De “emerging church” beweging verheerlijkt eerlijkheid en belijden wel, maar zonder berouw.

Achtergrond

Achter al deze valse ideologieën zit het geloof dat de Schrift niet onfeilbaar is en dat de waarheid eenvoudig verandert door de loop van de tijd. Een onderzoek van Gallup in 2014 leerde dat:

 • 22% van de Amerikanen gelooft dat de Bijbel het echte Woord van God is en letterlijk genomen zou moeten worden;
 • 28% gelooft dat het Woord van God is, maar met meerdere mogelijke interpretaties;
 • 28% gelooft dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, maar niet letterlijk genomen moet worden;
 • 18% gelooft dat het een oud boek is met legendes, geschiedenis en morele concepten, door de mens geschreven.

Hoe kunnen we reageren?

We preken Christus! We herstellen Bijbelse doctrine, klampen ons vast aan de hoogste Autoriteit, het Woord van God. Want,

ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.
5 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil.

ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.
5 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here

2 Cor. 4:4, 5a

We prediken Christus die door God al in Genesis beloofd werd. Christus prediken we, die uit een maagd werd geboren. De Christus die zieken geneest, de doden opwekt, de lammen deed lopen, en die gevangen vrij zette, prediken we. We prediken de Christus die er voor koos om de dood van een crimineel aan het kruis te sterven om ons vrij te kopen van zonde. De opgestane Christus, die glorieus opstond uit het graf, prediken we. Die nooit meer sterft, en zo iedereen die zijn vertrouwen in Hem stelt verzekerd van het eeuwige leven bij Hem in de hemel. We prediken Christus die terug zal komen om de levenden en de doden te oordelen.

Dus wat kunnen we zeggen tegen valse leringen die misleiding brengen?

 1. Tegen de universalisten:
  Niemand zal gered worden, behalve door Christus. Alleen degenen die er voor kiezen om berouw te hebben en de Naam van Jezus aanroepen zullen eeuwig leven hebben.
  (Handelingen 4:12; Mattheus 25:46; Hebreeën 9:27; Johannes 14:6)
 2. Tegen de verkondigers van het welvaartsevangelie:
  Jezus beloofde dat we zullen lijden, maar dat Hij met ons is en de wereld overwonnen heeft!
  Johannes 16:33; Romeinen 5:3-5; 2 Timotheus 3:12; Lukas 14:27)
 3. Tegen new agers:
  Er is slechts één soevereine God, de Maker van alle dingen
  (Jesaja 55:8, 9; Job 12:10; Hebreeën 2:5-10)
 4. Tegen wetticisten:
  Als rechtvaardigheid haalbaar was geweest via de wet had Christus niet hoeven sterven
  (Mattheus 7:22, 23; Galaten 2;21, Romeinen 3:10-12, 28; Jakobus 2:10)
  We worden gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus Enige Werk aan het kruis, en zelfs dit geloof is een gave van God, niet bereikt door onze eigen inspanningen
  (Romeinen 4:5; Efeze 2:8)
  En we mogen onze broeders en zusters in Christus niet veroordelen op zaken die open staat voor debat (Romein 14:1-12)
 5. Tegen aanhangers van hypergenade:
  God’s genade heeft ons bevrijd van de banden van de zonde, maar we zouden Zijn offer niet tevergeefs moeten ontvangen.
  (Romeinen 6:23; Hebreeën 10:26-29)
  We moeten berouw hebben en ons bekeren en er naar streven om onder de heerschappij van Christus te leven, zoekend naar heiligheid door de kracht van de Heilige Geest.
  (1 Petrus 1:13-16; 2:11, 12; Romeinen 5:20 – 6:18)
 6. Tegen de emerging church:
  Als we het Evangelie afzwakken hebben we geen Goed Nieuws meer om te brengen.
  (Galaten 1:8,9; 1 Cor. 14:1-4; Exodus 20:3-6; Johannes 8:24)
  Alleen Christus kan de banden van de zonde verbreken, de gevangenen vrij zetten en ons veranderen naar Zijn beeld.
  (1 Johannes 5:3-5; Filippenzen 3:7-9; Galaten 5:16)

Broeders en zusters in Christus, wapen jezelf met het Woord van God. Ken je Bijbel en spreek de waarheid in liefde. Op deze manier blijven we trouw door de kracht van de Heilige Geest.

Bron: Charisma News

Lees meer artikelen over valse leer op onze site

2 antwoorden op “Zes valse leringen die misleiding brengen”

 1. De leugen van de tafel van de Heere Jezus die in veel kerken gevierd wordt met gewoon gegist brood , terwijl onze Heiland de Pesach maaltijd vierde met het ongezuurde brood dat Zijn Lichaam is..Want Hij is het Lam dat geslacht werd voor de zonde van de mensheid Zijn Bloed is vergoten en moet aangebracht worden aan ons hart door dit nieuwe Verbond van Hem . Hij en de Vader zijn EEN .Almachtig volkomen HEILIG . Op de derde dag was het feest van de ongezuurde broden toen maakte Hij zich bekend aan de Emmausgangers door het breken van het ongezuurde brood en gingen hun ogen open . Hopelijk gaan er heel veel meer ogen open en gehoorzamen we GODS WOORD .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *