“Waarom ik een preterist werd”

Spread the love

Dit artikel is een reactie op het preterisme, zoals verkondigd via de site preterisme.nl. Voor de duidelijkheid volgen we daarbij de indeling van de site zelf

Alinea 2

wordt het woord gebruikt om een persoon aan te duiden die gelooft dat Jezus Christus niet heeft gelogen.

Een nogal arrogante uitspraak, maar die houding kom je veel tegen bij mensen die een valse leer volgen.

In feite val ik een beetje in herhaling, maar de leer die deze preterist volgde klopte al niet, dus dan ben je waarschijnlijk vatbaarder voor andere valse leringen.

In zijn stukje na “Tot voor kort geloofde ik…” staan diverse punten die al niet kloppen, maar het zou te ver gaan om daar nu hier op in te gaan, maar wat de auteur hier weerspiegelt, is geen weergave van wat zij “futurisme” noemen!

Alinea 3

Ook in deze alinea staan diverse punten die niet overeenkomen met wat zij het “futurisme” noemen. Er zijn in het duizendjarig rijk geen dierenoffers, dus dit heeft niets met “klassiek dispensationalisme” te maken!

Alinea 4

De datering van het boek Openbaring wordt door historici over het algemeen rond het jaar 96 gedateerd. Daarmee komt de hele leer van het preterisme al op losse schroeven te staan, maar het is natuurlijk relatief eenvoudig om de claim in de groep te gooien dat het boek Openbaring dan wel voor het jaar 70 geschreven moet zijn.

Ga je uit van de gangbare datering, dan komen alle aanhalingen van het woord “weldra” opeens in een heel ander daglicht te staan.

Alinea 7

Dus ik heb vastgesteld dat de gebeurtenissen die in Openbaring genoemd worden plaats vonden in de tijd waarvan Jezus en Johannes zeiden dat ze plaats zouden vinden, omdat ik niet geloof dat Jezus en Johannes logen.

Natuurlijk doen ze dat niet! Preteristen nemen heel vaak de tekst Mt. 24:34 en verklaren vervolgens dat het woord “geslacht” eigenlijk generatie betekent. In sommige vertaling is het ook inderdaad zo vertaald, maar probleem daarmee is, is dat het woord geslacht iets heel anders betekent.

En het “geslacht” is inderdaad nog niet voorbij gegaan, want als enige “volk” bestaat het Joodse volk nog steeds! Alleen dat is al een wonderbaarlijke vaststelling.
Waar de preterist ook aan voorbij gaat is de profetie dat de staat Israël hersteld moest worden voordat de eindtijd daadwerkelijk aan kon breken.

27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. 28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. (Matt. 16:27-28)

“een ieder vergelden naar zijn daden is duidelijk nog niet gebeurd! Ook de komst in heerlijkheid, met zijn engelen, niet. Dat was zeker ook wereldnieuws geweest!

Vers 28 is een ander verhaal, want dat is wel gebeurd. Veel preteristen zie ik de laatste woorden veranderen in “Zijn Koninkrijk”, omdat dat beter past in de leer van het preterisme, maar Jezus is inderdaad verschenen in Zijn Koninklijke waardigheid; denk bijvoorbeeld maar aan de verschijning aan de discipelen en de Emmausgangers, maar de Bijbel verhaald van meer verschijningen.

De rest van de “bewijzen” gaan er van uit dat de Bijbel alleen nog iets te zeggen had tegen de mensen die toen leefden, zelfs deze overbekende uitspraak:

32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. (Matt. 24:32-34)

De vijgeboom is een teken van Israël. Hier wordt het herstel van de staat Israël beschreven, iets wat we op dit moment voor onze ogen zien gebeuren!

Waar de auteur, logischerwijze, niet op in gaat, is dat het duizendjarig rijk een Vrederijk zal zijn. Wie durft de geschiedenis van de afgelopen 2018 jaar te bekijken en te stellen dat we vrede gekend hebben?

Waarom beschrijft geen enkele geschiedschrijver de gebeurtenis zoals die letterlijk beschreven staan: Jezus zal terugkomen in heerlijkheid, op de Olijfberg. Dan zal de berg scheuren van oost naar west. Zijn komst zal zijn als een bliksemschicht over de hele Hemel! En vervolgens trekt hij door het Kidrondal de stad binnen, door de gouden poort.

Waarom hebben moslims deze gouden poort hermetisch dicht gemetseld? En waarom hebben zij voor die poort een kerkhof gelegd? Zij weten dat Joden niet over een kerkhof mogen gaan omdat zij dan onrein worden.

Als zo duidelijk zou zijn dat Jezus al terug is gekomen en door die poort de stad binnen was getrokken, dan zouden zij dit niet gedaan hebben, en dan zou hier ongetwijfeld veel meer over bekend zijn geworden in de geschiedschrijving, en daar is niets over te vinden!

Conclusie

In zijn conclusie beweert de auteur dat de atheïst en de moslim gelijk zouden hebben, maar het mooie is dat de moslim wel geloofd dat Jezus nog terug moet komen, en dat Hij terug zal komen met de mahdi, de islamitische messias. Jezus zal dan een soort hulpje van mahdi zijn, dus ook over de islam schiet de kennis van de auteur te kort.

De islam bevestigt juist opvallend vaak de juistheid van zowel het judaïsme als het christendom.

Er is wel degelijk een weg terug. De weg van bekering ligt nog altijd open, want het preterisme is naar mijn bescheiden mening wel een valse leer, maar geen lastering tegen de Heilige Geest.

De stelling dat Jezus terug moet zijn gekomen in de eerste eeuw, of een leugenaar was, slaat nergens op. Feitelijk is deze stelling een verdraaiing van een stelling die binnen het christendom gangbaar is, en die stelt dat Jezus of inderdaad de Zoon van God is, of een leugenaar.

Om deze tekst zomaar te gebruiken om de waarheid van het preterisme te “onderbouwen” is populistisch, maar nergens op gebaseerd.

De stelling

Of Jezus kwam terug zoals Hij voorspelde of Hij is een leugenaar

is op zijn zachtst gezegd nogal pretentieus, want hij suggereert dat het preterisme de waarheid is, terwijl er veel, heel veel, laat ik het netjes zeggen, vraagtekens bij het preterisme te plaatsen zijn.

Maar zoals elke valse leer of sekte pretendeert de auteur dat het preterisme de waarheid in pacht heeft.

Bedenk daarbij ook dat de Bijbel waarschuwt dat er met name in de tijd voor de echte eindtijd veel valse leringen op zullen komen, of opnieuw populair zullen worden. Laten we deze waarschuwing in ons achterhoofd houden bij alle “nieuwe” leringen die de rondte doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *