Een dwaalleer

Spread the love

De derde pagina op de site heet “Een dwaalleer”. Lees hieronder mijn reactie op deze pagina.

Dit keer verwijs ik niet elke keer strak naar de betreffende alinea’s, dus het is handig om het artikel tegelijk mee te lezen.

 

Als je op internet gaat zoeken zal je ontdekken dat het “preterisme” (de leer van de vervulde profetieën) als een dwaalleer wordt bestempeld.

Nu kan ik heel cynisch vragen “En hoe zou dat toch komen?”, maar het is al triest genoeg dat mensen door deze valse leer misleidt worden.

De vraag komt boven of er nog meer verzen die je ook kan gebruiken om het “preterisme” te brandmerken als een dwaalleer. Het antwoord hierop is: nee, die zijn er niet!

Dit zijn er niet? ELK vers wat door het preterisme verdraaid wordt om de leer te verkondigen is er één! En dat zijn er alles bij elkaar nogal wat, maar die zullen in de ze serie ongetwijfeld vanzelf aan bod komen.

Om vandaag een voorbeeld te geven neem ik een voorbeeld wat ik gisteren nog tegen kwam, weerlegd heb, en vervolgens werd verketterd als zou ik degene zijn die Bijbelvertalingen verdraaid om mijn gelijk te krijgen.

In Openbaring 22:2 staat

Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

Volgens de preterist in kwestie zou hier “heidenvolken” staan en zou het Koninkrijk Gods nu al op aarde zijn en wij die genezende bomen helemaal niet nodig hebben.

Kijken we echter even naar het woord wat vertaald is met “volkeren”, dan staat daar het woord ethnos, en dat kan vertaald worden met:

1) een menigte (van mensen of dieren) verbonden of met elkaar levend
1a) een groep, troep, zwerm
2) een menigte individuen van dezelfde aard
2a) het menselijk geslacht
3) een ras, natie, volksgroep
4) in het O.T., vreemde naties die de ware God niet dienden, heidenen
5) Paulus gebruikt het woord voor christenen uit de heidenen

En dan zien we gelijk een tegenstrijdigheid van het preterisme. Men kiest dus voor de vertaling met “heidenvolken”, terwijl dat woord OF verwijst naar het Oude Testament, een volgens preteristen voleindigd, afgesloten tijdperk, of voor “christenen uit de heidenen”,  wij dus!

Maar volgens de preteristen is dit juist niet op ons van toepassing.

Dus in het toekomstige Koninkrijk nog steeds dood?
Want hoezo staat er dan 1000 jaar??

Heidenvolken staat gewoon in openbaring 22..
Jouw toekomstige koninkrijk..
Bron: https://www.facebook.com/lambertus.booi/posts/350893429064243?notif_id=1546757174091093&notif_t=comment_mention

Zoals u ziet worden hier ook het 1000-jarig vrederijk en het permanente Koninkrijk van God door elkaar gehaald.

Maar goed, terug naar “Een dwaalleer”.

In het verdere artikel volgt een hele uitleg, uiteraard in het licht van het preterisme, die eigenlijk niet veel met preterisme te maken heeft, en die ik dus oversla, op deze laatste zin na.

bij de wederkomst van Jezus met de verwoesting van Jeurzalem 70 na Christus.

Die wederkomst is er dus nog niet geweest. Als u leest in de Bijbel met welke tekenen en wonderen de wederkomst van Jezus gepaard gaat, dan kan het niet anders dan dat het wereldnieuws zal zijn! ‘Ieder oog zal Hem zien’, is een bekende uitspraak.

En toch is er in de geschiedenis niets te vinden van deze wederkomst! Is dat niet vreemd? En ook het beloofde splijten van de Olijfberg is nog niet gebeurd! Zou God dat dan fout hebben gezien?

Een andere kreet die steeds weer wordt aangehaald is

Sommige die hier staan zullen mij nog zien komen.. 2000 jaar later..

Hier zit zelfs een dubbele fout in! Op de eerste plaats hebben diverse van de aanwezigen Jezus inderdaad hebben gezien. Er zijn meer voorbeelden, maar denk bijvoorbeeld even aan de Emmaüsgangers…

De tweede fout is de opmerking “2000 jaar later”, maar die is al weerlegd in bovenstaande.

In de volgende alinea staan een paar schokkende dingen, maar laat ik er, ook vanwege de lengte van dit artikel, één uit halen.

nadat de vervulling van “de wet en de profeten” had plaats gevonden en “nieuwe hemel en nieuwe aarde” (nieuwe verbond) was gearriveerd.

Het Nieuwe Verbond wordt dus voorgesteld als “nieuwe hemel en nieuwe aarde”, terwijl de Bijbel duidelijk is dat dit een veel betere plaats zal worden dan waar wij nu in leven.

Om toch hun standpunt te kunnen blijven verdedigen, vergeestelijken preteristen deze “nieuwe hemel en nieuwe aarde”, en moeten we het in ons zelf zoeken…

Ook een tegenstrijdigheid is het gebruik van het woord Verbond in plaats van Testament. Eigenlijk zouden christenen en preteristen hun taalgebruik om moeten draaien. Een nieuw testament sluit namelijk het oude af, zoals preteristen beweren over het O.T., terwijl een verbond vernieuwd en aangevuld kan worden, zoals het christendom leert.

Volgens het preterisme werd het oude verbond voor altijd en onherroepelijk tot een einde gebracht

Maar waarom haalt men dan nog steeds teksten uit het Oude Testament aan?

De alinea er na, de één na laatste, is een overduidelijke verdraaiing van de christelijke leer, door preteristen “futurisme” genoemd.

Als “de wet en de profeten” vandaag nog niet vervuld zijn,

De wet is door Christus vervuld en de profetieën aangaande Hem zijn allemaal vervuld. Maar “profeten” omvat veel meer dan alleen profetieën over Jezus en Zijn volbrachte werk aan het Kruis!

“hemel en aarde (oude verbond)”

De tastbare dingen worden door het preterisme dus eenvoudig vergeestelijkt, terwijl de Bijbel duidelijk leert dat het fysieke wel degelijk een rol speelt en vaak ook een grote rol!

elke “jota of tittel van de wet” nog niet vergaan is

Jezus maakte duidelijk aan welke twee ‘geboden’ de hele wet en de profeten hangen. Wie deze dingen vervult, vervult dus de wet, en is op Schriftuurlijke wijze de wet van Mozes dus wel degelijk vervuld, want die heeft Jezus vervuld!

Hier zien we dus een verdraaiing van de christelijke leer om het eigen gelijk aan te tonen!

En vervolgens krijgen we weer een tegenstelling

Dit uitvloeisel van het futurisme is precies wat de Judaïsten Hymeneüs en Filetus onderwezen toen zij 67 NC beweerden dat de opstanding reeds had plaats gevonden.

Hoe kunnen futuristen nou tegelijk leren dat “alle dingen nog niet vervuld zijn” EN dat “de opstanding reeds had plaatsgevonden”?

Dat zou een tegenstrijdigheid in leer zijn, en dit wordt door “het futurisme” dus ook helemaal niet geleerd.

Zoals u ziet wordt de normale christelijke leer verdraait om tenminste nog enige inhoud te geven aan het preterisme.

U kunt het hele artikel waar ik hier op reageer hier lezen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *