Nashville verklaring

Spread the love

In de media is een ongekend heftige aanval op christenen ontstaan naar aanleiding van het zogenaamde Nashville manifest of de Nashvilleverklaring. Opmerkelijk is dat deze verklaring al jaren oud is en nu opeens als “nieuws” wordt verkocht. Maar wat staat er nu eigenlijk in en wat schrijven de kranten er over?

Wat als eerste opvalt is dat ik geen enkele krant of artikel heb gevonden wat het aandurft om de volledige tekst weer te geven. Wat ook valt is dat de “ophef op social media”, zoals het Algemeen Dagblad dat meent te moeten omschrijven, vooral gaat over de koppen die in de kranten verschijnen, en niet over de inhoud van het manifest zelf! Dan is het met een kop als ”

Homohaatmanifest radicale christenen wekt woede

voor het Algemeen Dagblad wel erg goedkoop scoren. Zoiets verwacht je in pulpmedia, en niet in zogenaamde kwaliteitskranten.

Het AD neemt tenminste nog een deel van de in totaal 6 à 7 pagina’s (in mijn ene pdf-viewer zijn het 6 en in de andere 7 pagina’s) tekst op. En daarbij moet opgemerkt worden dat de preambule nog geschreven moet worden, dus de conclusies die iedereen trekt zijn ook nog eens belachelijk voorbarig. Maar van de in totaal veertien artikelen, vist het AD dit er uit.

Veertien artikelen

De Nashvilleverklaring bestaat uit veertien artikelen over het huwelijk en over seksualiteit. Seks buiten het huwelijk, seks tussen mensen van hetzelfde geslacht en ook transmensen wordt gezien als in strijd met de wil van hun god. Homoseksualiteit is volgens de verklaring zelfs te genezen.

‘WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn’

‘WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.’

‘WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

‘WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

Oftewel artikel 10, 7b en 12a

Dus zegge  en schrijve slechts één compleet artikel. Als dit niet duidelijk maakt hoe stemmingmakerij werkt…

In andere kranten ben ik zelfs verdraaiingen van de tekst van het manifest tegen gekomen, maar het zou wel een erg lang artikel worden om daar allemaal op in te gaan. Wel hoop ik dat de Raad voor de Journalistiek zich nog eens goed verdiept in de manier van berichtgeving rond dit onderwerp!

Een tekst als deze uit het manifest

Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben.

is in geen enkel artikel over dit manifest terug te vinden! Althans niet in de gangbare media, noch op social media!

Wat ook opmerkelijk is, is dat dit “Nashville Statement” al bijna anderhalf jaar oud is, en nu opeens massaal in de Nederlandse media terecht komt. En ja, natuurlijk is de voorlopige Nederlandstalige versie pas op 4 januari gepubliceerd, maar het kan toch niet zo zijn dat dit nu pas tot de media door is gedrongen? En we hebben het niet over zo maar een artikeltje ergens in een krant, nee bijna alle kranten menen er opeens over te moeten schrijven, terwijl de Nederlandse versie ook nog eens niet eens af is, zoals de Nederlandse versie ook duidelijk stelt:

Dit is een voorlopige vertaling van de Nashville Declaration, gemaakt door de werkgroep die de Nashvilleverklaring in Nederland onder de aandacht wil brengen. De definitieve vertaling zal nog van een pastoraal getoonzette preambule voorzien worden.

De Amerikaanse media gaan er heel wat genuanceerder mee om met koppen die het omschrijven als een ‘christelijk manifest over menselijke seksualiteit’. Dat is toch wel opmerkelijk in een land waar termen als ‘homohaat’ en dergelijke nog sneller over de toonbank vliegen dan het over het algemeen meer gematigde, polderende Nederland.

Mede daardoor kun je je toch niet aan de indruk onttrekken dat hier op de achtergrond een andere agenda speelt.

Als je kijk naar een artikel wat geschreven is toen er in de V.S. slechts 150 ondertekenaars waren, dan vallen een aantal namen op.

 • Rosaria Butterfield
  Voormalig lesbi en professor. De media in Nederland verzetten zich hevig tegen het idee dat homoseksuelen kunnen veranderen, maar zij is één van de velen die kunnen getuigen van een verandering.
 • David A. French
  columnist voor het blad National Review
 • J. P. Moreland
  filosoof, theoloog en christelijk apologist
 • J. I. Packer
  professor theologie
 • Vaughan Roberts
  Brits rector

Ook in de V.S. las men ook direct “vermeend homofobie, transfobie en vrouwenhaat” in het manifest, waardoor er al meer dan voldoende reacties voor de Nederlandse media tot hun beschikking waren om te kopiëren. Ook als je deze reacties eerlijk bekijkt valt de enorme vooringenomenheid in de reacties op. De meeste reacties kwamen al binnen uren na de publicatie, dus van een eerlijke, objectieve bestudering van de tekst kan natuurlijk nooit sprake zijn geweest.

Ook Hart van Nederland laat zich niet onbetuigd met een artikel vol leugens.

Mijn reactie op facebook stelt het volgende, en dat lijkt me voldoende, dus ik ga er verder ook niet op in

Over lezen of horen is inmiddels niet echt betrouwbaar meer. Kijk maar naar mijn eerdere reactie.

Neem ik even de tekst die Frank van der Gaag aanhaalt…

Hart van Nederland: “Volgens de tekst zouden homo’s, lesbiennes en trans mensen zelfs ‘te genezen’ zijn”

Zoek je in het manifest… Het woord “genezen” komt er NIET in voor.

Hart van Nederland:”Volgens Trouw is het document door geen enkele vrouw ondertekend.”

Kijk je bij de ondertekenaars van de originele verklaring dan staat daar onder meer Rosaria Butterfield als prominente vrouw die ondertekend heeft, dus weer een leugen!

Moet ik verder gaan of zijn twee aantoonbare leugens in de berichtgeving van Hart van Nederland voldoende?

O wacht, de derde leugen is wel heel opzichtig…

Hart van Nederland:”Verder zijn volgens de verklaring vrouwen en mannen ongelijk.”

In het manifest staat letterlijk:”WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.”

En deze reactie is alleen gebaseerd op  het eerste stukje van het artikel!

Ook de term “hun god” is weerzinwekkend en geeft het totale gebrek aan niveau en kennis van dit medium weer.

Geaardheid of gerichtheid?

In de media hoor je zelden of nooit geluiden over het ‘genezen’ van homoseksuelen, sterker nog, als je Hart van Nederland zou mogen geloven dan zou “de wetenschap” bewezen hebben dat die pogingen averechts werken en worden ze geplaatst in de hoek van religekkies, maar toch zijn er ook binnen de psychiatrie wel degelijk andere geluiden te horen. Dat die de media zelden of nooit halen is waarschijnlijk te danken aan een combinatie van vooringenomenheid en angst voor zwartmakerij.

Psychiater Cullberg: “Ik heb in alle serieuze onderzoeken naar de jeugdsituatie van homoseksuelen die ik zelf ontmoet heb vernomen dat er een vroege problematiek bestond in hun jeugdsituatie die later op een homoseksuele manier is opgelost”. (bldz. 230 in het boek Moderne Psychiatrie van Johan Cullberg)

Deze pyschiater schrijft er dus openlijk in zijn boek over, dus zo gek is het concept van “genezing” niet, hooguit de manier waarop dat dan zou moeten.

Complete tekst

Als je de complete tekst van het manifest wel leest, dan ontstaat een heel ander beeld. De bovenvermelde tekst zet een en ander in een compleet ander daglicht. En dan moeten we zelfs nog uitgaan van de incomplete, niet-definiteve versie waar de media zich nu massaal voorbarig op stort! De leugens die de MSM verspreidt rond dit manifest zijn ronduit schokkend! En uiteraard is reageren op hun website niet mogelijk, want de waarheid mocht eens aan het licht komen!

Helaas heb ik momenteel te weinig tijd om helemaal op de volledige tekst in te gaan, maar hieronder zal ik de volledige tekst wel weergeven.

LET OP: Dit betreft dus wel de niet-definitieve versie!!

Nashvilleverklaring Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit
“Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…” Psalm 100:3

Preambule
Dit is een voorlopige vertaling van de Nashville Declaration, gemaakt door de werkgroep die de Nashvilleverklaring in Nederland onder de aandacht wil brengen. De definitieve vertaling zal nog van een pastoraal getoonzette preambule voorzien worden.
Voorwoord
Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van onze eeuw niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven en verblijdt zij zich daar ook niet meer in. Menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot Zijn eer en dat Zijn goede doeleinden voor ons ook betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Het is inmiddels gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.
Deze seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de kerk van de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest? Of zal zij vasthouden aan het Woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn weg verkondigen als de weg des levens? Zal ze, dwars tegen de cultuur in, haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan een wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang?
Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het ware verhaal van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over man-zijn en vrouw-zijn. Gods Woord leert ons dat er maar één God is, de enige Schepper en Heere van allen. Hem alleen is ieder mens oprechte dankbaarheid, hartelijke lofprijzing en volkomen toewijding verschuldigd. Dit is de weg waarin niet alleen God wordt verheerlijkt maar waarin we ook het rechte zicht op onszelf zullen hebben. Wanneer we onze Schepper vergeten, vergeten we ook wie we zelf zijn, want Hij heeft ons voor Zichzelf gemaakt. En we kunnen onszelf niet waarlijk kennen zonder dat we Hem waarlijk kennen, Hem Die ons
2

gemaakt heeft. Wij hebben onszelf niet gemaakt. We zijn niet van onszelf. Ons ware zelfverstaan als mannelijke en vrouwelijke personen is ons door God geschonken. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen.
Wij geloven dat Gods bedoeling voor Zijn schepping, alsook de weg der zaligheid die Hij heeft uitgedacht, ertoe dienstbaar zijn om Hem de grootste eer te geven en ons het grootste goed. Gods heilzame plan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard.
Artikel 1
WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.
WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.
Artikel 2
WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.
Artikel 3
WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.
WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.
Artikel 4
WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.
3

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.
Artikel 5
WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.
Artikel 6
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.
WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.
Artikel 7
WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.
WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.
Artikel 8
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.
WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.
4

Artikel 9
WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.
WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.
Artikel 10
WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.
Artikel 11
WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.
Artikel 12
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.
Artikel 13
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.
5

Artikel 14
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.
WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.
Schriftgedeelten
De volgende Schriftgedeelten in de Bijbel kunt u erop na lezen:
Gen. 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Ex. 20:14; 20:17; Lev. 18:22; 20:13; Deut. 5:18, 21; 22:5; Richt. 19:22; 2 Sam. 11:1-12:15; Job 31:1; Ps. 51:1-19; Spr. 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Jes. 59:1; Mal. 2:14; Matt. 5:27–30; 19:4-6, 8-9, 12; Hand. 15:20, 29; Rom. 1:26–27; 1:32; 1 Kor. 6:9–11, 1820; 7:1-7; 2 Kor. 5:17; Gal. 5:24; Ef. 4:15, 20–24; 5:31–32; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3-8; 1 Tim. 1:9– 10, 15; 2 Tim. 2:22; Titus 2:11-12; Heb. 13:4; Jak. 1:14–15; 1 Pet. 2:11; Judas 7.
Deze Schriftgedeelten maken geen deel uit van het originele document, maar zijn later als referentie toegevoegd.
Naschrift
Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen wij onverkort belijden wat Gods Woord ons verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat. Tegelijk voelen wij ons gedrongen de verklaring van een naschrift te voorzien, gericht op de pastorale praktijk.
Juist in het licht van deze principiële stellingname past ons belijdenis van schuld. Als christenen in Nederland hebben wij in dezen niet altijd duidelijk en publiek, en zeker niet met één mond gesproken, en zijn daarom mede-oorzaak van de verwarring in de samenleving. Ook hebben wij onze principes niet altijd met het voorbeeld van ons leven versierd. Christelijke huwelijken toonden vaak niet het beeld van de manier waarop Christus omgaat met Zijn bruid. Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuele gerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.
Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens, die zich ook op seksueel gebied uiten. Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd
6

zelfverloochening. Dat is een gave van Gods genade. Ten diepste is ze slechts mogelijk vanuit Christus en door de Heilige Geest. Jezus Christus is gekomen niet om rechtvaardigen maar om zondaren te roepen tot bekering en hen zalig te maken.
Dat bepaalt het christenleven. Hierin wordt beleefd, dat onze identiteit niet ligt in onze seksualiteit, maar in onze verhouding tot Christus. Dit in de wetenschap dat hier op aarde het leven naar Gods Woord en in gemeenschap met Hem de grootste vreugde geeft, maar ook dat dit altijd ten dele zal zijn. De volle overwinning over onze zondige oude natuur is weggelegd voor straks, als alle ware gelovigen eeuwig met Christus zullen zijn. Dan zijn zij met lichaam en ziel geheel aan Hem gewijd en zal Hij zijn alles en in allen.

 

2 antwoorden op “Nashville verklaring”

 1. Deze verklaring aandachtig en volledig gelezen hebbende en het er tot dusver mee eens zijnde heb ik de volgende vraag:
  Wanneer komt de definitieve versie met de pastoraal gezette preambule?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *