Christus is al gekomen

Spread the love

“Christus al al gekomen” is een reactie die de aanleiding werd voor dit artikel. Lees voor u gaat reageren of mailen, wel even het artikel.

Dit artikel is werd geïnspireerd door de volgende posting op facebook:

Wist u dat de theorie van de “opname” in de jaren 1830 werd bedacht door een predikant genaamd John Nelson Darby, nog geen 200 jaar geleden? Voor die tijd bestond het niet in de kerkgeschiedenis. Je zult het in geen van de geschriften van de vroege kerkvaders of de hervormers vinden, en noch Jezus, noch zijn apostelen hebben er ooit over gesproken. Toch is dit op de een of andere manier vandaag de dag het belangrijkste gespreksonderwerp in het moderne christendom in het Westen.

Schriftgedeelte dat *aan* en *voor* een specifieke groep mensen werd geschreven die 2000 jaar geleden tussen 30 en 70 na Christus leefden (niet voor mensen die vandaag de dag in de 21e eeuw leven) over het einde van een oud systeem van verbond met hun godheid (niet het einde van de wereld) is op brute wijze uit zijn context gehaald en gebruikt om een ​​eschatologische theorie te formuleren van een eindtijdopname van de kerk, waarbij Christus in de wolken zal verschijnen en alle christenen voor het gemak van de aarde zal ‘redden’ terwijl de rest van de wereld in een door een vreselijke verdrukking naar de hel gaat.

De georganiseerde religie predikt onvermurwbaar de opnametheorie vanaf de kansel, omdat deze goed verkoopt en angst inboezemt bij mensen, waardoor ze worden gedwongen hun kerkbezoek, dienstbetoon en donaties te vergroten, zodat ze op de dag van de wederkomst van Christus zelfverzekerd kunnen zijn en niet achterblijven. Dit verhaal, dat helaas mainstream is geworden in het westerse christendom, heeft niets anders gedaan dan inauthentieke spiritualiteit, diepe onbewuste angst en groepsnarcisme voortgebracht. Zolang we op zoek zijn naar een futuristische fysieke verlosser die uit de hemel neerdaalt om ons te redden of in vervoering te brengen, zal de angst om vergeten, gemist of achtergelaten te worden ons elke dag blijven achtervolgen.

Maar wat als Christus niet terugkomt omdat Christus er al is? Wat als Christus niet uit de wolken neerdaalt, maar in plaats daarvan in ons hart oprijst? Wat als jij en Christus inherent één zijn? Als we mensen gaan leren naar binnen te kijken in plaats van ‘daarbuiten’ of ‘daarboven’, zullen ze misschien ontdekken dat het koninkrijk der hemelen iets is dat hier, nu en in ons is. En misschien zal het, als we dit beseffen, resulteren in het herstel en de redding van de hele schepping, en niet alleen van een selecte, gelukkige groep.

‘Christus heeft nu geen ander lichaam dan het jouwe. Geen handen, geen voeten op aarde behalve die van jou. De jouwe zijn de ogen waardoor hij medeleven naar deze wereld kijkt. De jouwe zijn de voeten waarmee hij loopt om goed te doen. De jouwe zijn de handen waarmee hij de hele wereld zegent. Van jou zijn de handen, van jou zijn de voeten, van jou zijn de ogen, jij bent zijn lichaam. Christus heeft nu geen ander lichaam op aarde dan het jouwe.” – St. Teresa van Avila

Schitterende toekomst op facebook

Op de eerste alinea schreef ik in dit artikel al een reactie. Daar ga ik hier dus niet op in.

Laat ik als disclaimer gelijk zeggen dat ik op dit moment geen idee heb wie er achter dit account zit, maar er door heen scrollend wordt ik al niet vrolijk.

Voor wie is de Bijbel?

Schriftgedeelte dat *aan* en *voor* een specifieke groep mensen werd geschreven die 2000 jaar geleden tussen 30 en 70 na Christus leefden (niet voor mensen die vandaag de dag in de 21e eeuw leven)

Dit lijkt een uit een andere tekst geknipt stukje te zijn, want het begint heel vreemd. De stelling die hier geponeerd wordt, is een typerende van het preterisme, waar ik ook al vaker over schreef.

Dat de Bijbel slechts geschreven zou zijn voor mensen uit die tijd is natuurlijk wat lachwekkend, want waarom zijn deze mensen dan eigenlijk nog met de Bijbel bezig? Als het toch niet voor jou is, dan is het ook tijdverspilling om het te lezen of er wat mee te doen!

Geen enkele christen zal zich in bovenstaande herkennen. De zeven brieven aan de zeven Gemeenten in Openbaring zijn bijvoorbeeld zowel actueel als profetisch. De hele kerkgeschiedenis is in de zeven brieven te herkennen, tot en met de kerk van de eindtijd, de kerk te Laodicea, aan toe!

De profetische teksten in zowel het Oude als het Nieuwe Verbond laten overduidelijk zien dat de Bijbel ook vandaag de dag uitermate actueel is!

over het einde van een oud systeem van verbond met hun godheid

Er is helemaal geen sprake van een einde van een oud systeem. Een verbond eindigt niet, een testament wel. Daarom worden bij het opstellen van een nieuw testament ook expliciet alle eerdere testamenten verworpen in de notariële akte.

De georganiseerde religie predikt onvermurwbaar de opnametheorie vanaf de kansel, …

Dat is een feitelijke tegenspraak ten opzichte van de eerste alinea.

omdat deze goed verkoopt en angst inboezemt bij mensen, waardoor ze worden gedwongen hun kerkbezoek, dienstbetoon en donaties te vergroten, zodat ze op de dag van de wederkomst van Christus zelfverzekerd kunnen zijn en niet achterblijven

Toen ik dit las schoot ik toch even in de lach. De leer van de Opname voor de Verdrukking is juist een leer van hoop, niet van angst! Wie dat stelt laat zien niets van deze leer begrepen te hebben! Hoe kan een leer van redding door Jezus ooit iets met angst te maken hebben?

Jezus is Liefde, ware Liefde.

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

1 Johannes 4:18

Als iemand dus stelt dat welke leer van of over Christus dan ook angst in zou boezemen, dan heeft diegene de leer van Christus niet begrepen!

waardoor ze worden gedwongen hun kerkbezoek, dienstbetoon en donaties te vergroten

Ik ben zelf al jarenlang een “buitenkerkelijke christen, dus ook deze stelling is nogal lachwekkend. De hele Bijbel door wordt één ding duidelijk: Je kunt het niet door of met werken verdienen, dus wederom kan ik niets anders dan concluderen dat de schrijver van deze post, weinig van het Evangelie begrijpt!

De enige verzekering die wij hebben is de zekerheid dat wij als kind van God niets, maar dan ook helemaal niets kunnen doen om onze redding te verdienen!

Dit verhaal, dat helaas mainstream is geworden in het westerse christendom, heeft niets anders gedaan dan inauthentieke spiritualiteit, diepe onbewuste angst en groepsnarcisme voortgebracht. Zolang we op zoek zijn naar een futuristische fysieke verlosser die uit de hemel neerdaalt om ons te redden of in vervoering te brengen, zal de angst om vergeten, gemist of achtergelaten te worden ons elke dag blijven achtervolgen.

Het is toch eigenlijk wel triest dat iemand met zulke gedachten rondloopt! En zich dan ook nog als christen voordoet!

Op de eerste plaats is het geen mainstream geworden, dus daar hebben we al weer een leugen te pakken. Er zijn grofweg drie theorieën.

  1. Opname voor de Grote Verdrukking
  2. Opname tijdens de Grote Verdrukking (veelal na 3½ jaar)
  3. Opname na de Grote Verdrukking (of beter: Op het einde)

Een term als “inauthentieke spiritualiteit” is veelzeggend, en kan zo uit de “new age” zijn komen rollen. En uiteraard poogt men u ook weer aan te praten dat u bang bent, of toch zou moeten zijn.

En dan de beschuldiging van “groepsnarcisme”…

Narcisme is gedrag dat wordt gekenmerkt door een overmatige focus op de eigen persoon en het eigen imago, egoïsme, fantasieën over invloed en macht, een niet-realistisch zelfbeeld en een gebrek aan gemeende empathie.

Wikipedia

Of misschien beter:

Narcisme is een extreme variant van ‘jezelf groot maken’. Wie zijn zelfbeeld op die manier moet stutten is vaak heel lastig voor zijn omgeving. Een van de kenmerken van iemand met narcisme is dat ze geen kritiek verdragen.

Psychologie Magazine

Uit beide beschrijvingen blijkt dat het om een persoonlijke aandoening gaat. Maar plak er “groeps” voor je veroordeelt in één klap miljoenen Bijbelgetrouwe christenen tot psychiatrisch patiënt.

Is dat de christelijke houding die “Schitterende Toekomst” nastreeft? Dat lijkt me toch een uitspraak uit een nogal wat duisterder bron.

Bovendien slaat de beschuldiging nergens op. Pre-tribbers hoeven zichzelf niet ‘groot’ te maken. In dit geval doet “Schitterende Toekomst” dat zelf wel voor de aanhangers. De leer van de Opname voor de Grote Verdrukking heeft ook al totaal niets te maken het bouwen van een imago, egoïsme, of fantasieën over invloed en macht, een niet-realistisch zelfbeeld of gebrek aan gemeende empathie.

Dat laatste lijkt me zelfs integendeel! Wie zou het een ander nou gunnen om door de vreselijke tijd van de Grote Verdrukking heen te moeten? Dat kun je een ander met een klein beetje empathie toch nooit toewensen?

Daarnaast lijkt me ook wel duidelijk dat pre-tribbers prima tegen kritiek kunnen. Het wordt gewoon Bijbels weerlegd volgens 2 Tim. 3:16.

Christus is er al!

Maar wat als Christus niet terugkomt omdat Christus er al is?

En daar hebben we de tekst waar het mij eigenlijk om ging, en waar ik zelf gelukkig ook maar heel weinig tegen in hoef te brengen.

Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.

Mattheüs 24:23

Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.

Mattheüs 24:26

Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet.

Markus 13:21

En wat zegt Jezus Zelf verder over mensen die deze claim doen?

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.

Mattheüs 24:24, 25

Jezus zegt dus Zelf al dat Hij voorspelt dat dit zou gaan gebeuren!

Wat als Christus niet uit de wolken neerdaalt

Ook hier hoef ik zelf weer weinig over te zeggen…

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Mattheüs 24:30

Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Mattheüs 26:64

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.

Markus 13:26

En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels.

Markus 14:62

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Openbaring 1:7

Eigenlijk hoop ik dat nu wel duidelijk is dat deze post en de achterliggende leer wel op heel veel punten faliekant de mist in gaat en pure onbijbelse misleiding is. Deze mensen zijn betrokken bij een kerk die “Family Church” heet, dus als u daar voor uitgenodigd wordt is het mijn advies om vriendelijk maar stellig te bedanken.

Over de verdere tekst wil ik dan ook niet al te veel zeggen en stip kort nog even wat punten aan.

“naar binnen kijken in plaats van daarbuiten of daarboven”

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Lukas 21:28

Wie naar binnen kijkt heeft zijn eigen leven lief:

Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.

Johannes 12:25

“resulteren in het herstel en de redding van de hele schepping”
De alverzoeningsleer?

Het is bekend dat er mensen zijn die, helaas, verloren zullen gaan:

Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.

Johannes 17:12

Het is een mooi wensdenken dat niemand verloren zal gaan, maar in mijn regelmatige gezellige gesprekjes met atheïsten ervaar ik toch echt keer op keer deze waarheid:

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

1 Corinthiërs 1:18

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *