Bevestigt de koran de Godheid van Jezus?

Spread the love

Of Jezus en Isa dezelfde persoon zijn is even een andere kwestie. Feit is dat de koran honderden jaren NA de Bijbel is geschreven.

Dus als het over Jezus gaat erkent de koran de Bijbel en de Godheid van Jezus, maar als het niet over Jezus gaat, dan plegen ze dus plagiaat door een valse Jezus te introduceren, waarmee de islam dus een valse leer is.

Aanleiding

De aanleiding voor dit artikel is de volgende post op facebook:

1. Jesus was born of a virgin (Qur’an 19:20-22)

2. Jesus was faultless (Qur’an 19:19)

(And no one is blameless but God)

3. Jesus was a great healer of the sick (Qur’an 3:49; 5:110)

4. Jesus is Sign (Qur’an 19:21; 21:91)

(Sign of/to what?)

5. Jesus is Mercy (Qur’an 19:21)

6. Jesus is a Witness (Qur’an 5:117)

(Witness to/of what?)

7. Jesus can create and give life (Qur’an 3:49)

8. Jesus is the Messiah (Qur’an 4:171)

(Which also means Savior)

9. Jesus is the Word of God (Kalima Allah) (Qur’an 4:171)

10. Jesus is Spirit of God (Ruh Allah) (Qur’an 4:171)

11. Jesus was taken to heaven by God (Qur’an 4:158)

12. Jesus will come back again (Qur’an 3:45; 43:61)

MISSING: JESUS CHRIST IS LORD!!!

Laten we eens kijken wat de koran daar over zegt.

1. Jesus was born of a virgin (Qur’an 19:20-22)

Zij zei: “Hoe kan ik een zoon krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt, ik ben geen onzedelijke vrouw!” Hij zei: “Zo (zal het zijn), jouw Heer zei: “Dat is gemakkelijk voor Mij: “En (Wij scheppen hem) opdat Wij hem tot een Teken voor de mensheid maken en als een Genade van Ons. En het is een zaak die (reeds) besloten is. En zo droeg zij hem en zij trok zich met hem terug naar een verre plaats.

koran, vertaald door M. F. Abdasalaam

Lees je even terug naar vers 19 wie die “hij” is, ((De Engel) zei: “Ik ben slechts een Boodschapper van jouw Heer (om) jou een reine jongen te schenken.”) dan blijkt uit vers 17 dat de engel Gabriël zou zijn. Volgens Mohammed was dat ook de engel die de hele leer van de islam aan hem openbaarde.

Opvallend is dat de engel hier tevens wordt benoemd als degene die “Maryam” het kind zou schenken. Ook typerend is “Toen stuurden Wij haar Onze Engel Jibriel en hij verscheen voor haar in de vorm van een volmaakte man.” (vers 17). De hele islam is veel meer seks en vleselijk gericht dan het Joden- en christendom. Dat maakt al duidelijk dat deze leer uit een andere bron komt.

Feit: De koran bevestigt dat Jezus geboren is uit een maagd, iets wat door diverse imams later ontkent werd omdat het onmogelijk zou zijn.

2. Jesus was faultless (Qur’an 19:19)

(De Engel) zei: “Ik ben slechts een Boodschapper van jouw Heer (om) jou een reine jongen te schenken.”

koran 19:19

Jezus is de Enige mens ooit geboren die volkomen rein en zonder zonde is.

3. Jesus was a great healer of the sick (Qur’an 3:49; 5:110)

En Hij zal hem (Isa) tot Boodschapper van de Kinderen van Israël maken (zeggende): “Ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie iets uit de klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas daarin en het zal met Allah’s toestemming een vogel zijn. En ik genees degene die blind geboren is en de melaatse en ik breng de doden met Allah’s toestemming tot leven. En ik vertel jullie wat jullie eten en wat jullie in jullie huizen bewaren. Zeker, daarin is een Teken voor jullie, als jullie geloven.

koran 3:49

Een vers waar meer in zit. Hier wordt ook expliciet vermeld dat Jezus is gekomen voor de kinderen van Israël, dus – even terug naar Abraham – de afstammelingen van Jakob en niet van de bastaardzoon Ismaël, de stamvader van het Arabische volk.

Ismaël zou niet voor het aangezicht des Heren wandelen, Jakob – die later Israël werd genoemd – wel. De koran bevestigt dat dus gewoon letterlijk!

(Gedenk) dat Allah zal zeggen: “O ‘Isa, zoon van Maryam! Gedenk Mijn (veelzijdige)” gunsten aan jou en jouw moeder, toen Ik jou met de Heilge Geest (Djibriel) heb versterkt en ondersteund, zodat jij in de wieg als baby tot de mensen kon spreken, maar ook als volwassene. En (gedenk) toen Ik je het Schrift en de Wijsheid en de Thora (van Mozes) en de Indjiel (als openbaring) onderwees. En (gedenk) toen je (door de Joden werd uitgedaagd) om een kleipop (in de vorm) van een vogel te maken, met Mijn toestemming. Vervolgens blies je daarin en het werd een (levende) vogel, met Mijn toestemming. En (gedenk) toen je de blinden en de melaatsen genas, met Mijn toestemming. En (gedenk) toen je de doden (tot leven wekte en hen uit hun graven) deed herrijzen, met Mijn toestemming. En (gedenk) toen Ik de Kinderen van Israël (die jou van het leven wilden beroven) bij jou vandaan hield, (enkel) omdat je tot hen kwam met duidelijke Bewijzen. En de ongelovigen onder hen zeiden: “Dit is niets anders dan duidelijke tovenarij.”

koran 5:110

Ook hierin zien we iets opmerkelijks. Abdasalaam vertaald “Heilige Geest (Djibriel)”. De koran verklaart de engel Gabriël dus feitelijk tot heilige geest! De echte engel Gabriel zou zich hier fel tegen verzetten! Alleen de gevallen engelen zouden dat niet doen. En zij dragen – als misleiding – vaak dezelfde namen. Zo kent ook het hindoeïsme een “heilige geest”.

De duivel doet in dit vers net alsof hij Jezus overal toestemming voor gaf, maar Jezus is Godheid. De Isa die hier beschreven wordt is dus duidelijk een andere dan de Bijbelse Jezus!

De koran is dus een vermenging van halve waarheden met hele leugens!

4. Jesus is Sign (Qur’an 19:21; 21:91)

En (Wij scheppen hem) opdat Wij hem tot een Teken voor de mensheid maken

koran 19:21

En hier gaat de koran de fout weer in en gaat het duidelijk niet om de Jezus van de Bijbel! Jezus is namelijk niet geschapen door God, maar Hij is God! Hij is de Schepper van alle dingen (Johannes 1) en is het vleesgeworden Woord (Johannes 1).

Hij is dus niet geschapen, Hij is de Schepper!

En ja, Hij is een duidelijk Teken voor de mensen. Er is geen enkele andere historische figuur waar zoveel over gesproken wordt. Waar zoveel onenigheid over is. Die door van valse leer en valse religies in een kwaad daglicht moet worden gesteld. Niet één die zo’n aanstoot voor velen is geworden. Niet één wiens Boodschap zoveel losmaakt bij christenen en niet-christenen.

Dus ja, de Jezus van de Bijbel is een duidelijk Teken van God, door God!

5. Jesus is Mercy (Qur’an 19:21)

… en als een Genade van Ons.

koran 19:21

Dit is dus een oudere tekst die wel over de Jezus van de Bijbel lijkt te gaan. Hij kwam per slot van rekening om genade aan de wereld te schenken en iedereen te verlossen van zonde als het ultieme offer.

Dat de islam dat wel beschrijft, maar vervolgens niet aanneemt (ze offeren nog steeds massaal dieren!) is typerend.

6. Jesus is a Witness (Qur’an 5:117)

Ik heb hen niet anders gezegd, behalve wat U mij bevolen heeft te zeggen: “Aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer.” En ik was een getuige van hen, terwijl ik onder hen verbleef, maar toen U mij tot U nam, werd U de Waker over hen, en U bent Getuige van alle zaken.

koran 5:117

Hier wordt weer duidelijk dat Isa niet de Jezus van God is, maar een duivelse verdraaiing! Jezus zou nooit gezegd hebben dat de Joden allah zouden moeten aanbidden, zij aanbidden immers Yahweh.

Daarnaast: Door Zijn Heilige Geest verblijft Jezus nog steeds onder ons. In tegenstelling tot allah, is Yahweh namelijk wel omnipresent!

7. Jesus can create and give life (Qur’an 3:49)

En Hij zal hem (Isa) tot Boodschapper van de Kinderen van Israël maken (zeggende): “Ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie iets uit de klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas daarin en het zal met Allah’s toestemming een vogel zijn. En ik genees degene die blind geboren is en de melaatse en ik breng de doden met Allah’s toestemming tot leven. En ik vertel jullie wat jullie eten en wat jullie in jullie huizen bewaren. Zeker, daarin is een Teken voor jullie, als jullie geloven.

koran 3:49

Weer die bevestiging dat Jezus kwam voor “de kinderen van Israël” en niet voor de kinderen van Ismaël.

En voor de rest: Lees Johannes 1…

8. Jesus is the Messiah (Qur’an 4:171)

O, Mensen van het Boek, overtreedt niet de grenzen van jullie godsdienst, zeg niets van Allah dan de Waarheid. De messias Isa, de zoon van Maryam was (niets meer) dan een Boodschapper van Allah en Zijn woord (‘wees en het is’) dat Hij aan Maryam zond en uit een Geest van Hem voortkomend. Geloof dus in Allah en Zijn Boodschappers. Zeg niet dat Allah ’drie’ is. Stop! (Het is) beter voor jullie. Want Allah is (de enige) de Ene God, Verheerlijkt zij Hij (ver verheven is Hij) boven het hebben van een zoon. Aan Hem behoort alles wat in de hemelen is en alles wat op aarde is. En Allah is Voldoende voor de regeling van zaken.

koran 4:171

Hier zien we weer de overduidelijke leugengeest achter de koran. De Messias is heel wat meer dan een Boodschapper van God, Hij IS God. allah probeert zich hier dus feitelijk boven God te verheffen, precies zoals satan deed… Zou het dan niet om dezelfde gaan?

Jezus is meer dan een boodschapper van allah en zijn woord. Sterker nog: Jezus iS het vleesgeworden Woord! (Joh. 1). Jezus is dus geen boodschapper van het Woord, Hij IS het Woord!

Duidelijk is dus dat je ABSOLUUT NIET in “allah en zijn boodschappers” moet geloven, want ze maken hier wel heel duidelijk dat ze valse leer brengen!

Het gedeelte dat allah “verheven” zou zijn boven het hebben van een zoon, is een volledige tegenstelling met 19:20-22 waar feitelijk staat dat hij een zoon maakt bij de maagd.

9. Jesus is the Word of God (Kalima Allah) (Qur’an 4:171)

Jezus is inderdaad het Woord van God, maar ik kan niet uit de vertaling opmaken dat Isa dat zou zijn. Hij wordt slechts “niets meer dan een boodschapper van zijn woord” genoemd.

Ook nog in de verleden tijd, dus Isa is dood, terwijl Jezus leeft!

10. Jesus is Spirit of God (Ruh Allah) (Qur’an 4:171)

Ook dat haal ik niet uit de vertaalde korantekst.

11. Jesus was taken to heaven by God (Qur’an 4:158)

Maar Allah verhief hem tot Zich. En Allah is Almachtig, Alwijs.

koran 4:158

De aanleiding tot dit vers staat in 157. De ontkenning van de kruisiging van Jezus. Dus ook hier wordt duidelijk dat Isa en Jezus niet dezelfde zijn, maar dat Isa een duivelse verdraaiing van de enige, echte Jezus is!

12. Jesus will come back again (Qur’an 3:45; 43:61)

Uit 3:45 haal ik niet dat Isa terug zal komen.

En hij zal een bekend Teken zijn voor het Uur. Heb daarom geen twijfel. En volg Mij! Dit is het rechte Pad.

koran 43:61

Dan neem ik gemakshalve even aan dat “het uur” het moment zal zijn waar de moslims op wachten, het moment van de openbaring van de antichrist. Het zou inderdaad zo maar kunnen dat Isa dan als valse Christus mede geopenbaard zal worden, maar dat is dus feitelijk ook waar de Bijbel voor waarschuwt!

De opkomst van de éénwereldreligie, de massale aanhang van de antichrist, de Grote Verdrukking die daarop volgt en dan – zeven jaar later – de Wederkomst van de enige echte Christus!

Conclusie

Het is duidelijk dat de Isa uit de koran en Jezus niet dezelfde zijn! De koran probeert wel wat elementen van Jezus over te nemen en die op Isa te plaatsen, maar is daar absoluut niet consequent en spreekt zichzelf op een aantal punten hopeloos tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *