‘Christenen’ omarmen tovenarij

Spread the love

en zeggen dat Jezus een tovenaar was en de Bijbel een magisch boek

Bron: Signs of the Last Days® MinistryFebruary 26, 2019General

Een groep die zichzelf omschrijft als “christelijke heksen” houden hun eerste conferentie in Salem, Massachusetts. De stad die bekend werd door haar heftige heksenjachten aan het einde van de 17e eeuw.

Voorafgaand aan de eerste jaarlijkse christelijke heksen conferentie claimde de groep zelfbenoemde christelijke heksen dat Jezus Christus een tovenaar een magicus was en de Bijbel een magisch boek.

De vrouw achter het evenement zegt dat haar “heilige opdracht” op aarde is om hekserij te promoten. En zegt dat zij een ingezegend bedienaar van spiritueel bewustzijn is en kortgeleden de Covenant of Christian Witches Mystery School heeft opgericht.

Ze zegt “Ik ben een christelijke heks; ik hou van mijn kruis en mijn toverstaf. Ik raadpleeg mijn tarotkaarten en mijn Bijbel. Ik aanbid en ben toegewijd aan Christus en de godin.” En ze claimt dat ze innerlijke vrede heeft gevonden door het schrijven van “De geloofsbelijdenis van de christelijke heks.”

Een man genaamd Witcher die zichzelf “een profeet” noemt, zal ook naar de conferentie komen. En hij stelt dat de Bijbel vol met toverij staat.  “De Bijbel is een gigantisch boek van toverij. Daar kun je letterlijk niet omheen. Je kunt er niet omheen dat Jezus een tovenaar was. Dat kan gewoon niet.”, zei hij.

“Je praat er over dat heel Jezus’ volwassen bediening magisch is, allemaal toverij… elk afzonderlijk wonder wat Jezus doet verslaat de menselijke wet, ontkent de wetten van het universum en de wereld. Dus… je kunt niet echt zeggen dat je een volger van Jezu bent zonder te doen wat Hij deed, wat tovenarij is”, aldus Witcher.

Wat zegt de Bijbel?

Volgens rapporten van bedieningen die tovenarij volgen is er sprake van een stijging van christenen die tovenarij beoefenen in de kerk, vloeken uitspreken, tegen anderen bidden en onheilige vormen van vasten om anderen te vernietigen.

Maar de bron van tovenarij wordt in Galaten 5 een gevaarlijk werk van het vlees genoemd, waar mensen inhaken bij een gevaarlijk kwaad. En eerder al in 2 Kronieken 33 zei de Here God dat zij die toekomstvoorspellingen doen, zich inlaten met waarzeggerij en toverij en mediums en spiritisten raadplegen, veel kwaad in de ogen des Heren deden, en de Here krenkten.

Religieuze mensen, waaronder zogenaamde “christenen”, die toverij en hekserij omarmen, is een teken van de profetieën over de laatste dagen.

De profetieën uit Openbaring (Openbaring 18)  voorspellen de toename van toverij in de laatste dagen, als de geest van Babylon weer in kracht toeneemt in de wereld en die de woonplaats van demonen is die door toverij de naties zullen misleiden.

Hieronder is ook de valse profeet (Openbaring 13), die grote tekenen zal doen, zodat hij zelfs vuur van de hemel voor de ogen van mensen op aarde zal laten neerdalen, en degenen die op aarde wonen door deze tekenen zal misleiden.

Toverij is de door demonische krachten mogelijk gemaakt vleselijke imitatie van de echte, heilige Spirituele werken van de levende Here God. Net zoals in Exodus, toen de farao zijn tovenaars riep om hun magie te laten zien door hun toverij om de wonderen die God door Mozes en Aaron deed te imiteren. .

2019…

Totdat alle mannen hun staf op de grond gooiden en die in slangen veranderden en Aaron’s staf die allemaal op at. Er is niets zoals de kracht van de Ene Ware Heilige Geest van God.

Het is schokkend om te zien dat mensen die zichzelf christen noemen en een gelovige in Jezus Christus, zichzelf heksen zouden noemen en toverij beoefenen in hun kerken

Maar het is een teken van de waanzin die, zoals de profetie voorspelde, de wereld overspoeld, tot het punt dat het geheimenis der wetteloosheid in werking is, omdat mensen de waarheid niet meer liefhebben en geloven, maar plezier vinden in onrechtvaardigheid.

Daarom zal hen een dwaling gezonden worden (2 Thessalonicenzen 2), wat een teken van waanzin is, zodat zij leugens zullen geloven en veroordeelt zullen worden. De wereld draait door als gaat over Bijbelse waarheid en waarden.

De Here God voorspelde in Jesaja 66:

zo zal Ik hun ongeluk verkiezen en dat wat zij vrezen, over hen brengen, omdat niemand geantwoord heeft, toen Ik riep, en zij niet gehoord hebben, toen Ik sprak, maar gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat Mij mishaagt.”

Wat kunnen we doen?

Het is in de laatste dagen essentieel dat we vasthouden aan de blauwdruk van Jezus en Zijn discipelen, zodat we wederom geboren worden zoals Jezus in Johannes 3 opdroeg, en Zijn discipelen uitlegden in Handelingen 2, en ook in Handelingen 10 en 19 en drie getuigen aan de mensheid gaven, te beginnen met de Joden, daarna de heiden en de rest van de wereld.

Zodat we immuun zijn en beveiligd tegen de geest van valse misleiding wiens tentakels om de wereld gaan, inclusief de religieuzen en zelfs degenen die zich “christen” noemen.

Want als de Bijbelse wedergeboorte die door Jezus geleerd en de door de discipelen gepraktiseerd werd in Handelingen 19, dan worden mensen “gedoopt in de Naam van de Here Jezus”, “de Heilige Geest kwam over hen”, “ziekten verlaatten hen”, “boze geesten voeren uit hen”, “wie geloofde kwam en beleed zijn daden” en “dezen die magie hadden bedreven brachten hun boeken en verbrandden deze ten aanzien van allen”, toen het Woord van Here groeide en werd krachtig” (quotes uit Handelingen 19)

Profetieën over de tekenen van de laatste dagen laten zien dat wij dichter bij de wederkomst van de Here Jezus komen aan het einde van deze tijd. Maar dan nog, kom Here Jezus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *