Het nieuwe beeld van de VN

Spread the love

De Verenigde Naties hebben een nieuw beeld onthuld. Het zou een beeld voor “Vrede en veiligheid” moeten zijn, maar ik kan me voorstellen dat menig kind er nachtmerries van krijgt.

Dit beeld roept bij mij nou niet direct gevoelens van “vrede en veiligheid” op. Het is een monster wat wel wat veel overeenkomsten heeft met een beeld wat in de Bijbel wordt beschreven.

Begin van het bericht. Daniel hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven.

Daniël 7:2-4

Het eerste leek op een leeuw en het had adelaarsvleugels.

De overeenkomsten zijn duidelijk genoeg.

Beeld VN

Brullende leeuw

Het beeld bij de VN heeft onmiskenbaar de kop van een leeuw. Ook het lijf.

Ook de overeenkomsten tussen de vleugels zijn duidelijk zichtbaar.

Lezen we Daniël verder, dan wordt vanaf vers 16 uitleg gegeven. Deze dieren representeren vier koningen die op aarde zullen zijn. Vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Het is opmerkelijk dat een combinatie van roofdieren verandert in een mens.

Ik denk dat we daar onder meer uit mogen leren dat de aard van de mens roofzuchtig en bloeddorstig is. Precies zoals we ook zien na de zondeval. Maar gelukkig zijn het tijdelijke koningen en zal hun koningschap eindigen.

Openbaring

In Op. 13:2 is sprake van een luipaard, zijn poten als van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw. Dat laatste hebben we hier boven al kunnen zien.

Qua bouw vertoont een luipaard veel overeenkomsten met een leeuw, maar een luipaard heeft de kenmerkende vlekken. Deze vlekken zien we terug aan de onderzijde van het beeld van de VN, terwijl de bovenzijde meer op de strepen van een tijger lijkt.

Deze dieren zijn allen katachtigen en aan elkaar verwant. Het dier wat in Op. 13:2 vertaald is met luipaard kan echter ook een panter zijn (vgl. Dan. 7:6)

De vlekken van de panter met de strepen van een tijger

In Openbaring worden de poten beschreven als de poten van een beer. Laten we maar weer een beeldvergelijking maken.

Ook de overeenkomsten tussen deze twee klauwen zijn toch wel duidelijk.

Overeenkomsten tussen de Bijbelplaatsen zijn hierboven beschreven. Maar we lezen natuurlijk ook even verder. De overeenkomsten lijken zo niet gelijk duidelijk, maar als we de beroemde context er bij pakken wel.

In Openbaring 13:1 staat een beest beschreven met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien kronen. Die kronen verwijzen natuurlijk naar koningschap, de tien koningen die we ook in Daniël al tegen kwamen? (Dan. 7:17)

In Daniël lezen we een paar verzen verder:

Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht,

Daniël 7:21

Datzelfde concept komen we dan ook weer tegen in Op. 13:7. Ook daar worden de heiligen overweldigd. Maar beide stukken hebben ook de belofte in zich dat de heiligen uiteindelijk zullen overwinnen.

We lezen even verder:

En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Openbaring 13:7-10

Hierbij krijg ik gedachten bij alles wat er nu gebeurt. Nee, ik ga niet stellen dat het virus, het vaccin of wat dan ook het beest is, dus maak u geen zorgen.

Wat ik wel zie is dat elke profetie die in vervulling gaat, wordt vooraf gegaan door voortekenen, voorafschaduwingen, die de heiligen zicht geven op wat komen gaat. Wat er n gebeurt, is een situatie die de wereld nog niet eerder mee heeft gemaakt.

Een groot deel van de wereld, inclusief christenen, aanbidt het vaccin. Dat is opmerkelijk gezien het criminele verleden van de farmaceuten die het in recordtijd op de markt hebben gebracht. Ze zien het vaccin als de messias, de enige uitweg.

Maar ga je wat dieper kijken, dan blijkt er niet zo veel aan de hand dat het al deze draconische maatregelen rechtvaardigt. Nou wil ik daar in dit artikel niet dieper op ingaan, dus dat zult u even aan moeten nemen.

In Op. 13:8 staat dat allen het (beest) zullen aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam. Dit is natuurlijk geen volledige vergelijking, want ook veel niet-christenen zijn kritisch ten opzichte van het vaccin en alles wat er omheen gebeurt, maar het dwepen met een vaccin is wel heel opmerkelijk. Een voorafschaduwing van wat komen gaat!

Gevangenschap is de volgende stap die genoemd wordt en ook dat zien we nu al gebeuren. In Australië worden mensen – met name aboriginals in the North Western Territories – afgevoerd naar “quarantainekampen”. Dit is dus zowel een voorafschaduwing als een herhaling van de geschiedenis.

Een voorafschaduwing omdat de Grote Verdrukking nog moet beginnen, een herhaling omdat in de periode voor de Tweede Wereldoorlog mensen die kritisch tegenover het regime stonden op werden gesloten in “heropvoedingskampen”, een concept wat GroenLinks in ons land ook al eens aan heeft gekaart.

Zwaard

De laatste tekst vindt ik een lastige. Als iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Betekent dat dat wij het zwaard op moeten pakken en ons mogen verdedigen? Of om wraak te nemen? Een heiden voor een heilige? Nee, dat betekent het niet. Oude Bijbelleraren (Dächsel, Dressel, Brakel, e.d.) schreven hier al over, dus blijkbaar speelden deze gedachten ook destijds een rol.

De Here zegt in Zijn Woord: “Mij komt de wrake toe”. Dat zegt Hij omdat Hij veel beter dan wij kunnen beoordelen waar iemand staat. Wat iemands hartsgesteldheid is en Hij weet ook of iemand nog tot geloof zal komen. Doden wij diegene voor die tijd, dan zou hij dus verloren gaan door ons toedoen!

Maar de Here belooft in dit vers wel dat degenen die anderen dit aandoet, zelf hetzelfde te verduren zal krijgen. Maar wij mogen niemand de mogelijkheid tot bekering ontnemen!

De hel is vol met goede mensen. De Hemel vol met slechte

J.D. Farag

Laten we dat nooit vergeten! Mensen die zichzelf goed vinden en denken dat ze wel in de Hemel gaan komen vanwege hun verdiensten, en (daarom) Jezus afwijzen, komen straks bedrogen uit.

Mensen die echter erkennen dat zij van nature slecht zijn en Jezus hard nodig hebben om tot God te kunnen naderen, hun zonden hebben erkend (en nog erkennen!), die vergeving hebben gevraagd en Jezus aan hebben genomen als Redder en Leidsman van hun leven, zijn de slechte mensen die wel in de Hemel.

Zij vinden zichzelf niet rechtvaardig, maar weten zich gerechtvaardigd door het ultieme offer van Jezus aan het Kruis. Dat Kruis wat een aanstoot is voor hen die verloren gaan.

Nicky Cruz kwam mede tot geloof doordat David Wilkerson, toen Nicky met getrokken mes tegenover hem stond, tegen hem zei dat Nicky hem wel kon doden, maar dat dan nog steeds alles tegen hem zou schreeuwen van God van hem hield en dat hij ook nog steeds van Nicky hield.

Die hartsgesteldheid moeten we hebben naar hen die verloren gaan. Ons lijden duurt maar even, hun lijden tot de tweede dood.

Verenigde Naties

De VN staat symbool voor alle landen, alle naties, ook zijn niet alle landen er bij aangesloten. Heel bijzonder is dat zij diverse Bijbelse verwijzingen gebruiken in en rond hun gebouw, in publicaties, etc.

Maar tegelijk zijn er veel moslimlanden lid. Als je ook goed kijkt naar de Bijbelse verwijzingen, dan wordt er vrijwel altijd een “vrijzinnige”, net niet Bijbelse, draai aan gegeven. Een christelijke organisatie kun je de VN dus zeker niet noemen.

En eerlijk is eerlijk: De duivel kent de Bijbel beter dan wij. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij de Bijbel ook toepast als het door God bedoeld is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *