Wat als de overheid ongehoorzaam is?

Spread the love

We hebben een rechterlijke macht om te controleren of iedereen, inclusief de overheid, zich aan de geldende wetgeving houdt. Maar wat als de overheid ongehoorzaam is?

De Bijbel leert dat wij de boven ons gestelde overheden moeten gehoorzamen. In ieder geval zo lang zij niet tegen God in gaan.

De Bijbel kent ook een belangrijke rol toe aan rechters. En in onze democratie beoordelen en veroordelen zij ook de overheid als deze tegen haar eigen wetgeving in gaat. Maar recentelijk zien we diverse voorbeelden waarin de overheid zelf niet gehoorzaamt. Wat kun je dan nog van je burgers verwachten?

Hugo de Jonge

Is veroordeeld tot het voldoen aan de diverse WOB-verzoeken die hij, met de crisis als excuus, naast zich neerlegde. De rechter achtte dat geen reden, en misschien is extra toezicht op de overheid juist tijdens een crisis wel van extra groot belang.

Voor zover op moment het schrijven van dit artikel, negeert de Jonge de rechterlijke uitspraak en is de overheid dus zelf ongehoorzaam. Nogal hypocriet voor iemand die zelf op televisie oproept dat iedereen zich aan de door hem gestelde regeltjes moet houden.

Practice what you preach!

Wallonië

Oftewel een deel van België, legt de gerechtelijke uitspraak dat de sinds 1 november verplichte 3G-pas in gaat tegen de privacywetgeving en bovendien discrimineert, naast zich neer. Het provinciebestuur verklaarde de uitspraak van de rechter eenvoudigweg “irrelevant”.

De rechter veroordeelde de provincie tot het betalen van een boete van € 5000,= per dag dat zij in gebreke blijft.

https://www.wochenblick.at/provinz-pfeift-auf-datenschutz-walloniens-3g-pass-bleibt-trotz-verbot/

Het meest bizarre is dat het provinciebestuur middels de dus illegale wet haar eigen burgers een boete oplegt van € 500,- – € 2500,= per overtreding. Met een paar overtredingen per dag hebben zij hun eigen boete van € 5000,= per dag dus snel terugverdiend.

Stijgende cijfers

Ook in België zien we, ondanks een hoge vaccinatiegraad, snel stijgende cijfers van positieve tests. Dit zien we in alle landen met een hoge vaccinatiegraad, en het bizarre is dat juist in die landen nu ook openlijk gesproken wordt over zaken als vaccinatieplicht en straffen van hoge boetes tot gevangenis voor ongevaccineerden.

Dit gaat tegen alle data en logica in!

Maar wat moeten wij als de overheid ongehoorzaam is?

Vaak wordt verwezen naar Rom. 13:1-4

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen.Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft.

Rom. 13:1-4

Maar vervolgens zien we de discipelen zelf de uitspraken van de overheid naast zich neerleggen op het moment dat deze tegen bijvoorbeeld de opdracht van Jezus, ‘Gaat heen en maak alle volken tot mijn discipelen’, in gaat.

De gehoorzaamheid aan de overheid is dus niet perse onvoorwaardelijk. We zien nu een overheid die handelt tegen de uitspraken van de rechterlijke macht in. In bovenstaande wordt die rechterlijke macht – het zwaard – omschreven als onderdeel van diezelfde overheid.

Feitelijk is de overheid dus in zichzelf verdeeld. En ook daar is Jezus duidelijk over:

Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.

Mattheüs 12:25

De huidige maatschappij, met de overheid voorop, vertoont vele, zo niet alle, kenmerken van een koninkrijk wat op het punt staat ten onder te gaan. Iemand schreef onlangs dat hoe dichter een beschaving bij zijn einde komt, hoe waanzinniger de wetten worden.

Maar ook dit lijkt een geschiedenis te zijn waar wij niet van willen leren. We zoeken nog steeds naar verklaringen waarom de geschiedenis deze ene keer nou net anders zou zijn. Het gaat hier te ver om er een hele geschiedkundige studie van te maken maar de uitspraak dat de geschiedenis zich herhaalt moge wel duidelijk zijn.

De wetsverachting neemt toe

Een overbekende tekst, terwijl het woord “wetsverachting” maar twee keer in het Nieuwe Verbond voorkomt.

Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

Mattheüs 23:28

Jezus doet deze uitspraak tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën, dus zeg maar tegen de Joodse overheid van Zijn tijd. Dat klinkt nou niet bepaald als een uitspraak van iemand die de overheid gehoorzaamt!

Maar let even goed op. Jezus zegt dat zij van buiten wel rechtvaardig lijken, maar dat dat een masker is omdat zij van binnen heel anders in elkaar steken. Hun hart is anders dan hun uiterlijke schijn.

Je zou haast denken dat hij het over de politiek van de laatste honderd jaar heeft, maar feitelijk is het natuurlijk al die eeuwen al zo geweest. De laatste jaren zien we het echter steeds meer openlijk naar buiten komen.

De andere tekst staat slechts een paar verzen verderop

En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Mattheüs 24:12

En is dat niet precies wat we tegenwoordig weer zien gebeuren?

Bedenk dat de oorspronkelijke tekst in de Bijbel geen indeling in hoofdstukken en verzen kent. Deze verzen staan dus eigenlijk gewoon vlak achter elkaar.

Deze situatie is ook zo dat Jezus de eerste uitspraak doet in een speech met zware aantijgingen tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën, vervolgens naar buiten loopt en tegen Zijn discipelen uitleg over de laatste dagen geeft.

De overheid wordt dus mede verantwoordelijk gehouden voor de toenemende wetsverachting, en deze toenemende wetsverachting en verkillende liefde zijn tekenen van de laatste dagen.

Huichelaars

Wat zegt Jezus over een dergelijke overheid?

Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren. Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden.

Mattheüs 23:3-7

We moeten ons dus aan de wet houden, en een paar verzen eerder legt Jezus uit wat dat betekent:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Mattheüs 22:37-40

En dan kijken we naar het gedrag van de overheid in 2021. Een massale propagandacampagne en het zaaien van verdeeldheid in de samenleving, zodat deze in amper een jaar tijd is veranderd van een matige samenleving in een kille, koude, haatvolle maatschappij van verdeeldheid, uitsluiting, discriminatie, angst en haat.

Dit gedrag gaat dus op alle gebieden tegen deze twee geboden in. De overheid legt zware lasten op: Ondernemers die moeten sluiten, mensen in lockdowns plaatsen, avondklokken, mondkapjesplicht, vaccinatiedrang (en in steeds meer landen vaccinatieplicht!), scholen gesloten, beperkingen met betrekking tot het aantal bezoekers wat je thuis mag ontvangen, afstand houden tot je medemens, etc, etc, etc.

Allerlei maatregelen die anderhalf, twee jaar geleden nog voor onmogelijkheid werden gehouden, zijn de afgelopen tijd ingevoerd, doorgevoerd en geaccepteerd door het overgrote deel van de bevolking.

Uiterlijke schijn

Maar zelf hielden zij zich er niet aan. Talloze foto’s zijn bekend van politici die elkaar ontmoetten zonder afstand te houden, zonder mondkapje, handen schuddend of elkaar omhelzend, terwijl ook nog eens naar buiten kwam dat de vaccinatieplicht voor hen niet geldt.

Politici moesten zonder QR-code wel tot de horeca worden toegelaten, terwijl dit voor burgers een vereiste is. Zelf willen zij de maatregelen dus nog niet met hun vinger verroeren!

En ze doen hun werken om bij de mensen in het oog te lopen. Zoveel mogelijk media-aandacht, grote auto’s, met privé jets naar klimaatbijeenkomsten, met “elite” en “belangrijke mensen” op de foto, op de eerste plaatsen bij maaltijden en bijeenkomsten, en de erezetels in diensthuizen van de moderne afgoden.

Ziet u dat er feitelijk niets veranderd is? De poppenkast van toen was alleen ietsje anders qua inhoud dan de poppenkast van tegenwoordig, maar in feite is er niets veranderd.

De maatregelen omtrent corona treffen vooral de burger. Politici zijn uitgezonderd en hoeven zich nergens aan te houden.

Inmiddels zijn al minstens zes verschillende foto’s opgedoken waarop Hugo de Jonge zich zou laten vaccineren. Uiterlijke schijn dus. Een Australische politica verklaarde dat politici geen verplichting tot vaccinatie hebben en ook hun personeel niet.

De CEO van één van de farmaceuten verklaarde in een interview dat ook zij niet-gevaccineerd zijn. Bizarre is dat de redenen die hij noemde om niet te worden gevaccineerd, dezelfde zijn die wij voor krijgen gespiegeld als de redenen om het juist wel te laten doen.

Maar wat moeten wij er nou mee?

Mijn idee, maar uiteraard sta ik weer open voor correctie, is dat we ons aan de grote geboden moeten houden die Jezus ons voorhoudt.

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Stop met elkaar veroordelen op basis van vaccinatiestatus. Ja, ik weet dat er bekende christenen zijn die oproepen om je wel te laten prikken en daarbij uitermate veroordelend zijn naar anderen die het niet doen.

Deze houding doet mij pijn. De veroordelende toonzetting van de artikelen van deze mensen. De medewerking aan uitsluiting en discriminatie, de gebruikte drogredenen, het negeren van de feiten en de wetenschap. Het is te triest voor woorden.

Waar is hun liefde? Waar is hun respect? Waar is hun gehoorzaamheid aan Christus?

En andersom gebeuren er ook dingen die niet door de beugel kunnen. We hebben ons weer laten verdelen in twee kampen. Waar is de eenheid die Christus predikte? Waar Hij zelfs voor bad tot zijn Vader?

Laten we ons niet laten verleiden tot uitsluiting, discriminatie, segregatie. Laten we elkaar in liefde blijven aanvaarden, ongeacht de keuze die een ieder maakt op gebied van vaccinatie.

Laten we de overheid gehoorzamen, zolang deze niet tegen Gods Woord in gaat. Zo lang deze het beste met ons voor heeft, maar laten we ook daadkrachtig een tegengeluid laten horen op het moment dat dat niet het geval. Zoals Jezus Zich ook uitsprak tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën in Zijn tijd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *