Is de antichrist onder ons?

Spread the love

Alle drie de monotheïstische godsdiensten verwachten hem onder een andere naam. Joden verwachten de zeer spoedige komst van de messias, moslims verwachten mahdi, en christenen de antichrist. Noemde prins Charles hem “hem”?

Het wordt geen wedstrijdje wie gelijk heeft, want feitelijk gaat het om dezelfde persoon, maar daar wil ik het nu eens niet over hebben.

De Bijbel leert ons dat God signalen geeft voordat dingen werkelijk gebeuren. Zo was er dit jaar een rabbi die voor het eerst in zijn 40-jarige bediening sprak over de messias, stellen moslims steeds vaker dat de komst van de mahdi voor de deur staat en leven veel christenen in de verwachting van de wederkomst van Christus.

Buitenbijbelse bronnnen

Maar… zou God ook op andere manieren signalen afgeven? Bijvoorbeeld via een toespraak over het klimaat? Prins Charles doet tijdens de “COP26 Climate Summit Glasgow” een paar opmerkelijke uitspraken.

Uiteraard wordt eerst de Covid-19 pandemie aangekaart, maar na de eerste zin gaat hij al over op klimaat.

In de eerste anderhalve minuut zegt hij onder meer dit:

… I know you all carry a heavy burden on your shoulders and you do not need me to tell you that the eyes and hopes of the world are upon you to act with all dispatch and decisively because time has quite literally run out.

Dus weer een signaal dat de tijd “letterlijk” op is. Er staat ook buiten de drie monotheïstische godsdiensten iets groots te gebeuren.

Hij claimt dat “the eyes and hopes of the world are upon you”, maar dat is natuurlijk klinkklare nonsens. Miljoenen christenen vertrouwen op God, miljoenen Joden ook, en miljoenen moslims op allah. Daarnaast hebben we nog miljoenen boeddhisten, hindoeïsten, gelovers in een universum wat alles bestuurt, etc, etc/ Bij elkaar zou, als het goed is, de meerderheid van de mensheid dus zeer zeker niet vertrouwen op het kleine clubje megalomanen wat zich bezig houdt met klimaat wat daar in Glasgow bij elkaar was gekomen.

Saillant detail: Ze vinden het milieu zo belangrijk dat de meesten er met een privéjet naar toe vlogen.

Christelijk?

Het Engelse koningshuis is tevens hoofd van de Anglicaanse kerk. En dan hoor je prins Charles – die in heel zijn leven voor zover ik weet nog nooit met God of gebod rekening heeft gehouden – doodleuk stellen dat we, “na miljoenen jaren evolutie, het beste kunnen leren van de natuur”.

Een paar zinnen later stelt hij

As we tackle this crisis, our efforts cannot be a series of independent initiatives running in parallel. The scale and scope of the threat we face call for a global systems level solution…

Er moet dus gekeken worden naar een oplossing op wereldniveau. Puur als mens, wetenschappelijk gezien, kan ik hem geen ongelijk geven, er van uitgaande dat we inderdaad een door mens veroorzaakt probleem hebben.

Als christen krijg ik kriebels zodra ik “global”, “wereld”, “wereldniveau”, “global systems”, en vergelijkbare termen hoor. Elke christen zou moeten weten dat God de woonplaatsen, tijden en grenzen van mensen en volken vaststelt (Hnd. 17:26).

De Bijbel spreekt eigenlijk alleen maar negatief over alles wat er op wereldschaal vanuit de mensheid gaat gebeuren. Daarom krijg ik kriebels als mensen dit soort initiatieven met een christelijk sausje proberen te overgieten en goed te praten.

“De wereld zal op een gegeven moment om een wereldleider vragen”, is mij altijd geleerd. Als ik nu kijk wat er allemaal speelt, dan krijg ik steeds vaker het vermoeden dat we die op slinkse wijze opgedrongen zullen krijgen. Niet dat het de grote hartenwens van de meerderheid van de bevolking zal zijn.

Benoemt hij de antichrist?

In het volgende stuk kreeg ik werkelijk even kippenvel. Eerst meende ik dat ik iets gemist had, dus ik luisterde de toespraak even terug, maar ook toen hoorde ik niets. Opeens, als donderslag bij duistere hemel hoorde ik

Here we need a vast military style campaign to marsh the strength of the global private sector, with trillions at his disposal far beyond global GDP, and with the greatest respect, beyond even the governments of the world’s leaders.

“At his disposal”? Welke “his”? Wie is die “hij” waar prins Charles het opeens over heeft? In de ruim 2:40 er voor wordt niemand met name genoemd waar die “hij” op zou kunnen slaan, maar blijkbaar weet prins Charles over wie hij het heeft.

Als ik deze tekst kort analyseer dan zie ik een aantal zorgwekkende zaken.

 • military style campaign
  We weten dat de eindtijdregering genadeloos zal zijn. De Grote Verdrukking is de ergste verdrukking die ooit over de wereld zal komen. In dat licht bezien is een term als “military style” uitermate zorgwekkend voor de mensheid.

  In feite spreekt hij dus over een militaire machtsstaat, een dictatuur van ongekende omvang, die precies bij het eindtijdbeeld past. Er zijn zelfs scenario’s waarin het denkbaar is dat alle landen hun wapens over zullen dragen aan de wereldregering.
 • to marsh the strength of the global private sector
  Dat betekent dus dat feitelijk en volledige globale bedrijfsleven hier mee te maken krijgt en zich in zal moeten zetten om de ideeën van deze klimaatglobalisten ten uitvoer te brengen. Niet vrijwillig, nee, het gaat om dwang. Van grote multinational tot de kruidenier op de hoek.
 • with trillions at his disposal
  Daar heb ik al eerder op gereageerd, maar als iemand suggesties heeft, dan hoor ik het graag.
 • far beyond the global GDP
  Het “GDP” oftwel het Gross Domestic Product, is het brutobedrag wat een land in een bepaald tijdvak produceert. Als hij praat over “veel meer dan het globale GDP”, dan praat hij dus over een budget wat de productie van alle landen ver te boven gaat.

  Dat kan alleen door het verder vergroten van staatsschulden, door het bijdrukken van enorme, werkelijk enorme hoeveelheden geld. En dan in een omvang zoals we die tot nu toe nog nooit hebben gezien. Economisch gezien kan dat slechts het einde van het huidige monetaire systeem betekenen.
 • and with the greatest respect, beyond even the governments of the world’s leaders.
  Het is een bekend gegeven dat als iemand “with all due respect” o.i.d. zegt er gewoonlijk een opmerking komt die totaal respectloos is. En dat gebeurt hier ook.

  Feitelijk zegt hij dat de leiders van de wereld zichzelf ondergeschikt zullen moeten maken aan deze ene “his”. Tja, wie zou dat dan kunnen zijn?

Er wordt hier dus een beeld geschetst van een globale wereldmacht die alle individuele landen aan zich onderwerpt.

10 koningen

Daniël spreekt Daniël 7 ook over de laatste dingen en daar komt het getal 10 in diverse gedaanten voor. Ook in Openbaring komt dit getal diverse keren voor (o.m in Op. 12, 13 en 17).

Dat Covid-19 volgens steeds meer mensen geen pandemie, maar een plandemie is, zou je ook kunnen herleiden aan de uitspraak van prins Charles dat hij nu 2 jaar met CEO’s en anderen – waaronder (een deel van) de aanwezigen – overleg heeft gehad. Dat tijdsbestek valt (vrijwel) samen met de tijd dat heel de wereld gedwongen werd te kijken naar corona, corona en nog eens corona.

De machthebbers hebben in die tijd dus duidelijk niet stilgezeten!

We know from the pandemic that the private sector can speed up timelines dramatically when everyone agrees on the urgency and the direction.

Dit gold natuurlijk alleen voor de farmaceutische industrie. Helaas wordt nu ook de keerzijde van deze versnelling zichtbaar, dus ook deze medaille heeft een keerzijde.

Dit bepleit hij voor elke sector

So each sector needs a clear strategy to speed up the process of getting innovations to market.

Maar om welke sectoren gaat het dan specifiek?

Together, we are working to drive trillions of dollars in support of transition across 10 of the most emitting and polluting industries. They include energy, agriculture, transportation, health systems, and fashion.

En daar is die 10 weer. Zou het kunnen zijn dat de Bijbel spreekt over deze tien sectoren, die momenteel essentiële diensten in ons leven leveren? We kunnen niet zonder energie, landbouw, transport, gezondheidszorg en kleding.

Dat al deze sectoren heel anders ingericht zouden kunnen en moeten worden staat buiten kijf, maar mijn gedachten komen vast niet overeen met die van prins Charles, want mijn ideeën hierover kosten geen triljoenen.

Klimaatramp

many of your countries I know are already feeling the devastating impact of climate change through ever increasing droughts, mudslides, floods, hurricanes, cyclones, and wildfires

Dat deze dingen zouden gaan gebeuren werd duizenden jaren geleden al in de Bijbel voorspeld, dus daar hoeven we niet verbaasd over te zijn. Het feit dat de mens verantwoordelijk wordt gehouden, terwijl ook veel onderzoekers een andere mening hebben, en God in het hele plaatje van prins Charles al niet meer voor komt, is typerend.

Het klimaat verandert sinds het ontstaan van de wereld en zal blijven veranderen zolang deze bestaat. Zijn wij daar verantwoordelijk voor? Dat is nog maar de vraag.

Maar de klimaatdoelstellingen worden het volgende juk op onze schouders. Dat de hele p(l)andemie ons nu volkomen af lijkt te leiden van een summit als deze, kon ons straks weleens duur komen te staan.

Hoe makkelijk is het voor leiders om straks opeens toe te geven, het hele coronagedoe in één keer te stoppen om vervolgens vol gas in te zetten op klimaat? Er zijn zelfs in Nederland al plannen om de QR-code te gaan koppelen aan een persoonlijk CO2-budget! Maar wie beseft zich dat?

Kosten

Any leader who has had to confront such life threatening challenges knows that the cost of inaction is far greater than the cost of prevention.

Dit is natuurlijk een beetje een cynische opmerking als je hem goed beschouwd. Een paar minuten geleden zei hij nog dat de kosten en het budget wat “hem” beschikbaar moet worden gesteld “veel groter” is dan wat de wereld in zijn geheel verdient.

Dat kan dus eenvoudigweg niet op worden gebracht, dus de kosten zijn hoe dan ook vernietigend.

Redding? Redding!

so we can all get down to work together to rescue this precious planet and save the threatened future of our young people.

De Bijbel laat ons zien dat deze planeet verloren zal gaan. Er komen een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Dat we als christenen goed met de Schepping om moeten gaan staat buiten kijf. Maar meewerken aan het redden van deze planeet is zinloos omdat we weten dat het zinloos zal zijn.

De enige, en beste, toekomst die wij onze jonge kinderen kunnen geven is het reddende Evangelie van Jezus Christus! Of zij die Redding aannemen is aan hen zelf, maar dat is de enige feitelijke redding die voor hen nog over is!


Bron (met geluid): https://www.rev.com/blog/transcripts/prince-charles-cop26-climate-summit-glasgow-speech-transcript

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *