Tom de Wal: Mensen die vermanen horen in de GGZ

Spread the love

“Ze moeten je bij de GGZ onderbrengen”, is de letterlijke uitspraak. In eerste instantie kon ik het niet geloven. Zou er werkelijk een “christelijke leider” zijn, die zo’n uitspraak zou doen?

De eerste vraag is dus eenvoudig te beantwoorden: Ja, er loopt iemand op het christelijk erf rond in Nederland die dergelijke uitspraken doet. Luister zelf maar even…

Dan rijst natuurlijk de vraag in hoeverre een dergelijke uitspraak Bijbels is, dus duiken we de schatkist van Gods Woord in!

Het Zoeklicht

Maar eerst maken we even een uitstapje naar een artikel van Het Zoeklicht wat ik via iemand anders kreeg toegestuurd. Een artikel getiteld “Vermanen, terechtwijzen én bemoedigen” naar aanleiding van de tekst uit Spreuken 9:8

Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht en hij zal u liefhebben

Spreuken 9:8

Met deze tekst in gedachten wordt de reactie van Tom de Wal wel heel bizar! Als je een spotter terecht wijst, zal hij je haten! Een wijze zal je liefhebben…

Wie laat zich heden ten dage nog vermanen? Al gauw staan de haren recht overeind als we ons bemoeien met iemands aangelegenheden. Men ziet terechtwijzing vaak als een oordeel. Het verschil tussen die twee is ook best lastig.

Als je de video bekijkt dan is wel duidelijk dat de eerste vraag een schot in de roos is. En dit is een artikel uit 2017, dus 5 à 6 jaar oud. De situatie is er de afgelopen jaren helaas ook niet beter op geworden.

Tom, de Bijbelleraar

Tom de Wal staat zichzelf graag voor als Bijbelleraar. Hij heeft een enorme hoeveelheid aan video’s online gezet, maar daar ga ik nu verder niet op in. Uit de video blijkt duidelijk dat voor hem “oordelen”, “vermanen” en “bekritiseren” synoniemen zijn. Maar, klopt dat Bijbels gezien wel?

Als de Here Jezus zegt dat we niet moeten oordelen dan gebruikt Hij het Griekse woord ‘katakrinoo’. Het is ‘iemand naar beneden halen’. Dat doen we als we kwaadspreken of onbezonnen en onbarmhartig onze mening uiten.

Laat één ding duidelijk zijn. Ik ken niemand die “kritisch” kijkt naar bedieningen als Frontrunners Ministries van Tom, met de bedoeling de personen ‘naar beneden te halen’ of ‘kwaad te spreken’. Ook zijn de meeste reacties en postings die ik over dit onderwerp lees van de meeste mensen zeker niet onbezonnen of onbarmhartig!

Vermanen heeft een heel andere betekenis. Daarvoor wordt het woord ‘parakleo’ gebruikt, dat ‘erbij roepen’ betekent. Een herder roept een afgedwaald schaap terug bij de kudde. Hij veroordeelt het niet, maar brengt het terecht. Dat is de clou!

Bovendien houdt vermanen in de Bijbel niet alleen terechtwijzen in maar ook bemoedigen.

Wat wel gebeurt naar dergelijke bedieningen toe (en ja er zal best ergens een uitzondering te vinden zijn van iemand die wel kwaad spreekt en niets kan onderbouwen), is dat zij gewezen worden op de hiaten in hun Bijbelse fundament. Feitelijk blijkt dat hier al uit, want “oordelen”, “vermanen” en “bekritiseren” blijken helemaal geen synoniemen te zijn!

Het gaat er dus niet om om Tom als persoon omlaag te halen, ik ken de beste man helemaal niet persoonlijk en zoals vele van dergelijke figuren zal hij ongetwijfeld een innemende en charismatische persoonlijkheid hebben, maar om te wijzen op overduidelijke hiaten in zijn Bijbelse uitleg!

Mogen wij oordelen?

Mogen wij oordelen? Ja. Sterker nog: U doet de hele dag door niet anders. Als de wekker afloopt en u kijkt op de klok, dan oordeelt u dat u nog wel vijf minuten kunt blijven liggen.

Je kunt geen beslissing nemen zonder de opties te overwegen, te beoordelen. Het is een lastig onderwerp doordat veel vertalingen verschillende woorden door elkaar gebruiken, en de verschillende in de grondtekst gebruikte woorden, kunnen ook nog eens meerdere betekenissen hebben.

Toch zijn er wel een paar interessante teksten te vinden die niet al te veel diepgang vragen.

Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet [alleen] hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

1 Cor. 5:12, 13

De context maakt duidelijk dat wij “hen, die in uw kring zijn” wel degelijk moeten (be)oordelen. Vers 9 en 10 maken duidelijk dat wij wel om mogen gaan met hoereerders, geldgierigen en oplichters uit de wereld, omdat het onmogelijk is deze te ontlopen, maar dat wij niet om mogen gaan met hoereerders, geldgierigen en oplichters, die “broeder heten”.

Dat onderscheidt kun zonder oordeel niet eens maken! Oordelen is dus noodzakelijk in ons dagelijks leven! Vers 11 zegt dat we met zo iemand zelfs niet eens zouden moeten eten! Wie brengt dat nog in praktijk?

Openbaring 2:2

Een andere duidelijke tekst over oordelen is van Jezus Zelf en vinden we in Op. 2:2, in de brief aan de Gemeente te Efeze.

… dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden

Op. 2:2

De gedeelten die rechtstreeks naar oordelen wijzen heb ik even onderstreept. En wat een bizar Bijbelgedeelte als je het naast de uitspraken van Tom de Wal in de video legt! Jezus complimenteert de Gemeente te Efeze zelfs op het oordelen over de leer van mensen en niet zozeer “bedieningen”. Over valse leraren en profeten die zij “leugenaars” hebben bevonden.

Hoe kan het toch dat Jezus onder meer deze Gemeente prijst voor hun onderscheidings- en beoordelingsvermogen, maar wij tegenwoordig in een tijd leven waarin mensen zeggen “Dus het etiket vals zou ik niet zo snel gebruiken”.

We zijn dus terughoudend geworden om dingen te benoemen waar Jezus complimenten voor uitdeelt!

Disclaimer

Let wel: Het beoordelen of zelfs veroordelen van een valse leraar of profeet is nog wat anders dan die persoon als persoon veroordelen! Dat oordeel komt God toe. Het is best mogelijk dat een valse leraar of profeet zelf misleid is en het met de beste bedoelingen doet.

Maar juist dan is het van nog groter belang om deze bedieningen te blijven vermanen! Dat is de Bijbelse opdracht voor elke christen die inziet dat een leraar of bediening de fout in gaat! Dat Tom de Wal duidelijk maakt dat hij niet open staat voor “terechtwijzing” of “bemoediging” is vervolgens zijn verantwoordelijkheid. Maar blijf waarschuwen!

Privé of openbaar?

En mag dat in het openbaar? Volgens mij wel. Ik krijg weleens de reactie dat ik de persoon er onder vier ogen op aan zou moeten spreken. Dat zou Bijbels zijn.

En dan kom ik eerst een andere tekst tegen:

De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht. … Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben.

1 Tim. 5:17, 20

Nou is deze een beetje tricky. Maar oudsten hielden zich in de eerste Gemeenten dus bezig met prediking en onderricht. Uit vers 19 blijkt dat Timotheüs een klacht tegen zo’n oudste pas aan mocht nemen, “tenzij er twee of drie getuigen zijn.”

Gezien de vele reacties en waarschuwingen aan het adres van de Wal, lijkt me duidelijk dat die twee of drie getuigen er inmiddels wel heel ruimschoots zijn. Rest alleen de vraag wie er in deze bedoelt is met “in aller tegenwoordigheid.”

Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om de bekende vuile was buiten te hangen, maar soms ontkom je er niet aan. Het heeft niet mijn voorkeur om deze dingen op openbare tijdlijnen te plaatsen, maar als iemand vrijwel alleen maar christenvolgers op social media heeft, kan dat natuurlijk anders liggen. Dat mag iedereen dan ook zelf bepalen.

Een andere tekst is van Jezus Zelf en staat in het Mattheüs-evangelie.

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. In hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.

Mattheüs 18:15-17

De stappen zijn dus duidelijk:

 1. Terechtwijzing onder vier ogen;
 2. Terechtwijzing onder zes of acht ogen;
 3. Terechtwijzing door de gemeente;
 4. Uitstoting.

Over het algemeen kunnen we er echt wel van uitgaan dat de valse leraars en profeten van tegenwoordig er persoonlijk op zijn aangesproken en vast ook wel meer dan één keer. Mocht dat niet gebeurt zijn, dan is dat niet juist, maar dan nog zouden ze moeten luisteren naar de openbare terechtwijzingen.

En dat doe je niet door een filmpje te maken waarin je zegt dat mensen “hun bek” moeten houden, of ‘bij de GGZ ondergebracht zouden moeten worden’. En het is natuurlijk helemaal bizar als dan ook nog blijkt dat je eigen leer niet met de Bijbel overeenkomt en je de termen gewoon op één hoop gooit door synoniemen te maken van woorden met een compleet verschillende betekenis.

Dus ja, het is geoorloofd om valse leraren en profeten aan het licht te brengen. Uit onder meer Openbaring, maar bijvoorbeeld ook 1 Thessalonicenzen 5:21, is dat gewoon een Bijbelse opdracht.

De manier waarop? Laten we vooral GEEN voorbeeld nemen aan dit filmpje van de Wal en het gewoon netjes houden, zonder mensen “naar beneden te halen.”

8 antwoorden op “Tom de Wal: Mensen die vermanen horen in de GGZ”

 1. Oprecht. Allereerst het is goed om alles te toetsen en alleen het goede te behouden.

  Maar wat in me opkwam.
  Neem in acht enkele voorbeelden van de Here Jezus:

  Johannes 2:15 ‘En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.’

  Best agressief?

  Johannes 8 vers 44 ’U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen’,

  Heftige uitspraak? Oordelende uitspraak?

  Lucas 14, Jezus geneest een man op de sabbat.

  Nou zou je destijds hier kritiek op hebben gehad?
  Zou je hele artikelen hebben geschreven om te verklaren met allerlei Bijbelteksten waarom bovenstaande 3 typische voorbeelden fout zijn of niet helemaal goed? Wat deden de farizeeërs? Zij veroordelen niet alleen Jezus uitspraken maar elke vorm van handeling (genezen op sabbat). Heb je de rest van de bediening getoetst? Vinden er genezingen plaats in Jezus naam? Ontvangen armen het evangelie? Worden er duivels uitgedreven?

  Geen Tom fanboy hier overigens.
  Jezus de Here der Heren fanboy.

  De liefde verkoelt. Niemand is perfect maar de HEER is compleet bij machte Zijn eigen dienstknechten te vermanen of oordelen. Ziet toe dat we niet wedijveren met de Here zelf! Wie zich aangesproken voelt, voelt zich aangesproken! Ik moest eraan denken.

  Veel liefde en God’s zegen.

  ‭‭

 2. Ben erg geschrokken en verdrietig van wat ik gehoord heb van Tom. Vind het heel erg voor deze man !!!!hij is erg dwaas en stekend blind!!! De bijbel is heel duidelijk over het elkaar vermanen en het elkaar bemoedigen. De bijbel zegt juist dat we moeten oordelen over wat goed of fout is !! Niet mensen veroordelen dat kan alleen God de vader, ik veroordeel Tom ook niet!! Wel kunnen wij op grond van Gods woord oordelen dat Tom een dwaalleer brengt.
  Hoop en bid dat Tom een afspraak gaat maken bij de GGZ ik denk dat hij daar echt aan toe is.
  Kga zeker voor hem bidden

 3. Hallo Yolanda,

  Ik reageer even op Tom van de Wal en zijn onderwijs Ik heb een aantal video’s van hem bekeken nadat ik door een vriendin op zijn onderwijs werd geattendeerd. Ik vind het onbegrijpelijk dat men, als men zegt een wedergeboren christen te zijn, men naar zijn conferenties gaat en zijn onderwijs kunt aanhoren. Wat ik bij deze man mis is de “Vreze des Heeren”!! Ik zal je een voorbeeld geven van een ‘holyspirit conferentie’ – en ik hoop dat je het zelf zult gaan onderzoeken. Zijn uitspraken zijn onbijbels, respectloos en neerbuigend naar Gods Heilige Woord.

  Dit is wat Tom van de Wal o.a. zei: ik citeer: “Jaren geleden was ik thuis op mijn slaapkamer aan het bidden boem de kracht van God kwam mijn kamer binnen en ik viel op de grond en ik schudde op de grond wat ik nooit eerder had meegemaakt en ik vroeg met mijn religieuze denken aan de heer waar staat dit (het schudden) in de bijbel dat is ook een gave en ik hoorde de stem van God Psalm 96:9 waar staat: ‘beef voor mijn aangezicht’ Heer ik wist niet dat het dat betekent maar nu wel hallelua’.”

  “Beef voor Mijn aangezicht” heeft te maken met de vreze des HEEREN, met ontzag voor God! Jammer dat hij dit niet heeft begrepen.

  Tom van de Wal zegt: ik citeer: ‘Ik wil beginnen met gebed en dan wil ik een woord in je geest droppen want ik geloof dat god (Ik heb dit bewust met een kleine g geschreven) je vanavond gaat activeren en iets los gaat maken in je. Hij gaat verder: nou ik heb de gave – sommigen mensen zeggen ja maar heel veel mensen nemen ook aanstoot aan je onderwijs hij zegt dat klopt ik help Jezus zijn steen des aanstoots en ik help hem met alles waar die hulp maar nodig heeft maar wij zijn goed in radicaliseren dat is onze roeping dat is onze zalving. God heeft mij een roeping gegeven en een zalving om mensen radicaal te maken. Welke Jezus predikt hij hier? Zeker niet de Jezus die ik mag kennen.

  Ik heb bewust naar zijn vreemde onderwijs zitten te kijken omdat ik anderen voor hem kan waarschuwen dat is onze taak als kinderen van God. En ik ben het met ‘eindtijd’ eens ik hoef en wil deze man niet kennen. Het doet mij enorm veel verdriet als ik zie en hoor hoe hij omgaat met het Woord van God.
  TM

 4. Dank je wel voor je uitleg. Als ik dit fragment van Tom zie, dan weet ik dat hij ook vele andere filmpjes heeft die dit onderwerp aansnijden. Tom legt dan uit dat er wel degelijk leiders zijn, zoals bijvoorbeeld Paulus, die moeten terecht wijzen. Ik geloof dat het in dit fragment gaat om de houding die gelovigen zich van nature (van uit het vlees) aanmeten. En als ik kijk naar de (ver)oordelende kerk waar ik uit kom en mijn eigen houding destijds, waren zij en ik geen levend voorbeeld als volger van Christus. Tom schudt de mensen die zo’n houding hebben even wakker, niet op de man af, hij noemt nooit namen.

  In dit stukje geef je aan dat je Tom niet kent. Ik geloof dat als je hem beter zou leren kennen en ziet wat hij allemaal voor en met de Here doet, je hem hier een mooi en opbouwend stuk op deze pagina had gegeven, want die zijn er in zijn lessen genoeg te vinden. Groetjes en zegen 👋🏻

  1. Beste Yolanda,

   Als leider zou Tom verantwoordelijk zijn voor de aan hem toegewezen schapen, of tegenwoordig misschien beter: De schapen die hem als leider uitgekozen hebben! Die kan, mag en moet hij terechtwijzen. Ik ben geen lid van zijn club, dus feitelijk heeft hij niets over mij te zeggen en is zijn hele video volkomen misplaatst tegenover iedereen die niet bij zijn clubje hoort.

   Zeggen dat iemand die kritiek heeft ‘in de GGZ thuishoort’ of stellen dat “ik krijg kritiek DUS ik heb gelijk” heeft NIETS, maar dan ook NIETS met terechtwijzen te maken! Dat is gewoon ordinair van je afbijten. Hij zou er beter aan hebben gedaan om de kritiekpunten dan Bijbels te weerleggen, maar blijkbaar is hij daar helaas niet toe in staat!

   Ja, Jezus zegt dat wij kritiek kunnen verwachten, maar Hij zegt nergens dat dat automatisch zou betekenen dat je gelijk hebt! Er is namelijk ook terechte kritiek en dat is kritiek op degenen waarvan Hij straks zegt dat ze weg moeten gaan omdat Hij hen nooit gekend heeft! Dat zijn ook mensen die zeggen “Hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam demonen uitgedreven?”. Jezus noemt hen “werkers der ongerechtigheid”.

   Je kunt pas iemand terechtwijzen als je ook weet wat diegene fout doet. Iemand die onderbouwde kritiek heeft afblaffen met de opmerking dat diegene in de GGZ hoort, heeft dus NIETS met terechtwijzen te maken!

   Ik heb meerdere van zijn lessen gezien en wordt er af en toe letterlijk misselijk van! Van een andere video van meer dan uur had ik slechts het eerste kwartier nodig om een heel artikel te schrijven over de onbijbelse zaken die ik tegenkwam! Na dat kwartier was ik er zo ontdaan over dat ik de rest niet eens meer wilde zien!

   Een bijkomend probleem wat je schrijft over het terechtwijzen is dat mensen als Tom een relatief kleine Gemeente hebben, maar door het organiseren van allerlei evenementen (waar vindt je dat in de Bijbel??) heel veel mensen aantrekken die ze helemaal NIET kennen! Dan kun je iemand dus ook niet terechtwijzen. Sowieso al niet omdat de meesten onder leiding van een andere herder staan en hij dus helemaal niet geestelijk voor hen verantwoordelijk is!

   Ik hoef Tom niet te kennen. Ik ken Paulus ook niet. Petrus ook niet, noch één van de andere discipelen. Of één van de andere tientallen grote mannen Gods uit de geschiedenis die al thuis zijn. Dus waar komt opeens de noodzaak vandaan om iemand persoonlijk te moeten kennen? Dat is een postmoderne gedachte!

   De ENIGE maatstaf waaraan alle predikers beoordeeld mogen en moeten worden is de Bijbel! Voldoen zij aan de Bijbelse normen en waarden? Prediken zij een Bijbelse Jezus of een andere Jezus? Is hun lering Bijbeluitleg of bijbelinleg?

   Dus sorry, maar nee. Ook al zou ik hem persoonlijk kennen, dan nog is en blijft de Bijbel de ENIGE maatstaf die ik voor hem, mijzelf en anderen hanteer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *