De verdeelde kerk van de eindtijd deel 3: Zuurdesem en deeg

Spread the love

De wereld is verdeeld, maar we hebben ook te maken met een verdeelde kerk. Op allerlei onderwerpen. Homoseksualiteit, wonderen en tekenen, doop, welvaart, spreken in tongen, genezing, etc, etc. In dit laatste deel van het drieluik kijken we vandaag naar de gelijkenis van het zuurdesem en het deeg.

De verdeelde kerk

Gisteren en eergisteren zagen we al dat de kerk verdeeld is en hoe dat een vervulling is van diverse profetieën.

De grootste bron van verdeeldheid van de kerk in de eindtijd komt door verwarring, misleiding en onkunde.

We zien traditionele kerken die weinig relevante culturele impact meer hebben in de wereld van 2022. Sommige andere kerken claimen groei, maar vaak blijkt die “groei” geen groei door bekeringen, maar door verschuivingen. Kerkgangers kiezen slechts een ander filiaal, dus van echte groei is helaas geen sprake.

Toch roepen de charismatische predikers om het hardst de enorme aantallen bekeerlingen die zij claimen. Honderden, duizenden en in het buitenland zo maar tienduizenden, …

Helaas blijkt het te vaak misleiding te zijn. O, misschien wel goedbedoelde of zelfs oprechte misleiding, maar toch misleiding. Dat klinkt vreemd “oprechte misleiding”. Wat ik bedoel is dat de prediker op zich best oprecht overtuigd kan zijn van de enorme impact van alle handen die omhoog gingen. Maar in hoeverre zijn het ook echte bekeringen?

Een jaar of tien geleden werd ik door God meerdere keren bij die waarheid bepaald. Andrew Strom schreef er over, Andrew Byers worstelde er mee omdat hij van de groep van 20 bekeerlingen de enige is die nog gelooft, en ook Ray Comfort was er in die tijd mee bezig. Byers stelde dat 90% van de bekeerlingen weer afhaakt. Hoe dat kan is onderwerp voor een ander artikel.

Verwarring

Verwarring is een belangrijke bron van verdeeldheid. Hoe vaak horen we mensen niet verzuchten dat ze het ook niet meer weten. Wat moet je nou geloven? De één zegt dat homoseksualiteit oké is, de ander benoemt het als zonde. Een ander claimt dat je getrouwd moet zijn voor je seks hebt, weer een ander is daar een stuk vrijzinniger in. De één zegt dat je als wedergeboren christen in tongen moet kunnen spreken, de ander zegt dat dat niet perse hoeft, en een derde wijst tongentaal af en claimt dat het nergens in de Bijbel voor zou komen.

En dan ga ik nog maar niet eens beginnen over creatie of evolutie. Opname voor, tijdens of na de Grote Verdrukking. Of of er überhaupt wel een Grote Verdrukking komt, want volgens sommigen zitten we er al midden in. Of over de wederkomst van Christus, die volgens sommigen al in het jaar 70 zou hebben plaatsgevonden.

“Zoveel mensen, zoveel wensen”, is een bekend gezegde, maar het lijkt ook wel “zoveel christenen, zoveel leerstellingen”.

Maar het mag duidelijk zijn dat verwarring alom één van de plagen van de eindtijdkerk is. En laten we maar eerlijk zijn: Voor de meeste onderwerpen geldt: Er kan maar één leerstelling de ware zijn. De Opname kan bijvoorbeeld niet drie keer plaatsvinden.

Onkunde

Tot mijn eigen schaamte moet ik iets toegeven. Een atheïstische vriend van mij kent de Bijbel soms beter dan ik die ken. Dat hij daar uit vist wat hem uitkomt en dat hij dingen voor niet in de context wil lezen, is even wat anders, maar ik heb door zijn opmerkingen al een aantal keren dieper de Bijbel in moeten duiken om met een onderbouwde tegenreactie te kunnen komen.

En als ik dan soms de kromme uitleggingen van christenen op internet voorbij zie komen, dan kan stemt me dat werkelijk triest. We zouden eens wat vaker over Hosea 4:6 na moeten denken:

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Hosea 4:6

Uiteraard geldt ook hier: Lees het in de context, maar duidelijk is dat God kennis op prijs stelt. En dan zie je in veel postmoderne, charismatische kerken doodleuk gesteld worden dat ‘openbaring boven de Schrift gaat’, of dat mensen op worden geroepen niet na te denken en gewoon mee te gaan in de flow om de geest de ruimte te geven.

Dat alles is zo in tegenspraak met deze tekst uit Hosea, maar ook met het eerste gebod wat Jezus gaf als antwoord op de Farizeeën toen zij Hem vroegen “Meester, wat is het grote gebod in de wet?”

Jezus antwoordde:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Mattheüs 22:37

Het “uitschakelen” van het verstand is dus geenszins een Bijbels verantwoorde optie! Onkunde is eenvoudig te voorkomen: Bestudeer de Bijbel! Bestudeer Gods Woord.

Misleiding door zonde en valse leer: Zuurdesem en deeg (Mt. 13:33)

De misleiding van de mens begon al in de Hof van Eden. Vaak hoor je dat God daar een fout gemaakt zou hebben en deze misleiding had moeten voorkomen. Dat is natuurlijk onzin. God wil een Liefdesrelatie met ieder van ons. Maar liefde kan alleen ontstaan door een wederzijds kiezen voor de ander. Dat is zo in onze huwelijken, maar werkt net zo in de relatie met God. Geven wij ons huwelijk niet voldoende aandacht, dan staat de deur voor misleiding ook zo maar open, net zoals in de Hof van Eden.

Een andere vorm van misleiding is de vele valse leer van dit moment. En die neemt bijna dagelijks toe. “Christelijke yoga” wordt gepromoot met de slogan “100% yoga, 100% Jesus”. Dan gaat bij mij de alarmbellen rinkelen. Yoga heeft een occulte achtergrond in oosterse religies, dus duisternis. Jezus is het Licht der wereld. Dan is mijn eerste gedachte

welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

2 Corinthiërs 6:14

Juist: Geen. Dus hoe kun je dan yoga met Jezus denken te mixen? Juist: Dat kan dus niet! En toch doet ook de E.O. tegenwoordig vrolijk mee aan deze misleiding. Het kan allemaal in het verwaterde Laodicea christendom van de eindtijd.

Maar zuurdesem staat ook symbool voor zonde in de Bijbel. Kijken we even naar de gelijkenis:

Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was.

Mattheüs 13:33

Wat als eerste opvalt is dat de vrouw maar liefst drie maten meel nam. Een ongebruikelijk grote hoeveelheid. Vergelijkbaar met wat we in deel 1 al zagen waar het mosterdzaadje uitgroeide tot een ongebruikelijk groot formaat. Zou dit een verwijzing kunnen zijn naar de megakerken die we tegenwoordig zien? Een concept wat over is komen waaien vanuit de V.S.?

Vervolgens gaat zij het zuurdesem door het meel mengen, “totdat het geheel doorzuurd was”. Dat is een ernstige waarschuwing voor de kerk van de eindtijd! Geheel doorzuurd. Op een gegeven moment zal dus de hele kerk besmet raken door de valse leringen die rondwaren.

De hele kerk?

En is het in feite al niet zo? “Grote bedieningen” verslaan hun tienduizenden. Bethel in Redding is populair, mede door huisband Jesus Culture. Hillsong, ooit goed begonnen als klein clubje, groeide uit tot een wereldwijde megabeweging waar op een gegeven moment ook de valse leer de kop op stak. Diverse beschuldigingen volgden. Opwekking maakte een soortgelijke “ontwikkeling” door. De oude Opwekkingsliederen bevatten best wel diepgang, maar vanaf nummer 400 (grofweg!) zien we valse leer binnenkomen. Teksten vervlakken, de diepgang verdwijnt. Populaire nummers van het al eerder genoemde Jesus Culture en andere vergelijkbare bands, doen klakkeloos hun intrede en niemand lijkt nog de moeite te nemen om de teksten Bijbels te onderzoeken.

In Nederland zagen we bedieningen opeens razend populair worden. “Heaven on Earth”, TRIN, wat haar naam na een aantal schandalen veranderde in Gospel Music Festival, Royal Mission, Vrij Zijn, Herman Boon (goed begonnen, maar ook hij viel voor valse leer), Willem J. Ouweneel (die besmet raakte door onder meer omgang met TRIN), en van recentere datum Frontrunners Ministries. En dit is zo maar een greep uit het overstelpende aanbod!

Als je alleen al naar de spectaculair klinkende namen van de bedieningen kijkt, dan zie je toch al een heel ander beeld dat Jezus die ons oproept om nederig te zijn? Als je de wervende campagnes op internet ziet, de hoogdravende (hoogmoed staat onder meer in 2 Timotheüs 3 als één van de kenmerken van de mens van de eindtijd!) claims die gedaan worden.

En wat opvalt? Het zijn vaak basale geloofszaken die verpakt worden in preken van meer dan een uur, soms zelfs wel bijna twee uur. Wat zei Jezus ook alweer over het gebruik van een omhaal van woorden? Ja, dat gaat specifiek over het gebed, maar zou het ook niet gelden voor de preek? Hoe kan het dat een prediker een uur en drie kwartier nodig heeft om uit te leggen dat ‘als je dit niet doet, dan werkt je geloof niet’?

Op de eerste plaats geloof ik al niets van die titel. En dan komt de subtitel “Het vergeten component van het geloof”. Ik heb een stukje van de tenenkrommende video bekeken, maar als dat werkelijk een “vergeten component” zou zijn, dan vraag ik me echt af wie er in zijn publiek zitten.

Wisselende namen

Wat ook opvalt is het steeds wisselen van de namen. Uiteindelijk is het overgrote deel van deze misleiding terug te voeren op de “Toronto Blessing”. Maar… daar kwam op een gegeven moment veel terechte kritiek op (In het boek Kundalini Waarschuwing komen ook diverse mensen die er destijds bij betrokken waren aan het woord!) en Toronto Airport Christian Fellowship veranderde hun naam in “Catch the fire”, waarbij ook opvalt dat de leiding ook vervangen is.

Al eerder noemde ik de naamswijziging van TRIN, maar ook andere nieuwe namen komen voor. Zo wordt de “Word of Faith” beweging vaak – ook terecht – bekritiseerd op internet, dus noemen sommigen hun richting nu “Voice of Faith”.

Het is sinds 1994 steeds min of meer dezelfde valse leer onder andere namen. De hele, enorm grote (drie maten), charismatische en profetische beweging is er inmiddels mee doordrongen, zoals het zuurdesem van de vrouw uit Mt. 13:33.

Maar die beweging is toch niet de hele kerk?
Nee, gelukkig niet! Maar het is te vaak wel het beeld van “de kerk” naar de buitenwereld. Deze bewegingen maken actief gebruik van alle mogelijke marketinginstrumenten om hun boodschap te verspreiden. Ze hebben vaak grote multimediateams, streamen op diverse platforms, kopen zendtijd in bij commerciële omroepen, hebben zendtijd op wereldwijd uitzendende satellietomroepen.

Daarnaast hebben ze, naast hun bediening, eigen scholen, bands, uitgeverijen, en helpen ze elkaar een handje door in elkaars programma’s als gast te komen, in elkaars kerken te spreken en samen festivals en evenementen te organiseren.

Een paar voorbeelden:

Zo heeft Bethel in Redding de band Jesus Culture als bekende band en de Bethel School of Supernatural Ministry als opleiding.

Catch the Fire heeft dan Catch the Fire Music als muzikale tak en onder meer Schools of Ministry als opleiding.

Royal Mission biedt maar liefst 6 cursussen en een gitaarschool aan, maar heeft niet een duidelijke muzikale tak.

Vrij Zijn komt voort uit de Euregio kerk en heeft eigen conferenties, een online Bijbelschool en een eigen TV-zender op Youtube. Uiteraard is de site voorzien van een webshop met boeken, cd’s, dvd’s, e-boeken en zelfs mp3’s kunnen aangeschaft worden. Kenmerkend is dat men bij vragen doodleuk een aantal titels uit de webshop als reactie terugstuurt.

Commercie

Misschien is het commerciële aspect bij deze bedieningen wel een gemeenschappelijke deler. Het vragen om geld is één van de kenmerkende dingen die veel niet-christenen tegenstaat als ze een keer naar een christelijk evenement komen. Vrijwel altijd gaan de emmers, het mandje of het ponkje rond om geld op te halen.

Het kan ook anders. Zo las ik ooit een interview met Kent Hovind, die zich door God geroepen wist om het creationisme meer stem te geven. Hij heeft in het begin nooit om geld gevraagd en is nooit tekort gekomen. Ja, hij heeft inderdaad wel een donate button op de site van Dinosaur Adventure Land staan, maar daar staat dan weer tegenover dat hij geen entree heft om het park te bezoeken.

De openlijke en soms agressieve commercie is dus één van de opvallende overeenkomsten tussen deze “moderne” bedieningen.

Samenvattend

Het is de vijand gelukt om de kerk van de eindtijd te infiltreren met valse groei van de vogels, met onkruid van valse christenen en zuurdesem van valse leer.

Valse christenen + valse groei + valse leer = verwarring, misleiding, tweedracht, en verdeling.

Disclaimer:
In dit laatste deel van het drieluik komen een aantal organisaties met name aan het woord. Dit betekent niet dat ik de mensen achter de organisatie veroordeel, haat of wat dan ook. Ik geloof dat het mogelijk is dat zij hun werk oprecht doen, maar ook oprecht kun je misleid worden. 

Daarnaast kan ik het uiteraard ook fout zien en ik sta open voor correctie in deze, mits deze correctie Bijbels onderbouwd wordt. Dat is in de Bijbel een voorwaarde, die ik ook hanteer. 

<– Deel 2: Koren en onkruidDeel 1: Het mosterdzaadje –>

2 antwoorden op “De verdeelde kerk van de eindtijd deel 3: Zuurdesem en deeg”

 1. Beste van Veen,

  Wat een trieste geschiedenis om te lezen! Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat Jezus nog steeds geneest, maar ben mijn vrouw een paar jaar geleden helaas ook aan kanker verloren.

  Zij wist, tegen alle proclamaties in, door haar persoonlijke relatie met Jezus, dat ze zou gaan sterven en had er vrede mee.

  Voor de leesbaarheid heb ik even een paar witregels in je reactie toegevoegd en de naam Frontrunners goed geschreven, verder is de reactie ongewijzigd en authentiek!

 2. Goedendag,
  Het is erg al deze misschien wel goed bedoelde maar zwaar misleidende figuren.

  Mijn lieve vriendin luisterde iedere dag naar preken op haar PC over hoe je genezing kon ontvangen, er waren ook woorden over genezing uitgesproken het zou een proces van genezing zijn.
  Ze getuigde hier over tegen ieder een dat Jezus haar had genezen
  maar werd steeds zieker en is dit voorjaar overleden.

  Ook haar dochter die jaren op hier boven door u genoemde persoon organisatie Bijbelstudie heeft gevolgd is niet genezen van hersen kanker , haar man is hier door zoonbeetje zijn geloof verloren, hij zat ook op de bijbelschool.
  De zoon van mijn overleden vriendin zijn dochtertjes zijn ernstig ziek , veel gebeden bij Frontrunners, maar worden steeds zieker,
  Het verbaast mij dat hij zelf nog iedere week een avond naar een cursus. gaat.

  Een meneer hier een straat achter mij moest telkens getuigen dat hij was genezen, tot die niet meer kon komen wegens uitputting en is gestorven aan de kanker.

  In het verleden zelf bij bijeenkomsten geweest waar wel 5000 mensen aanwezig waren iedereen werd beter behalve blinden personen, de dag later kwamen ze weer in de rolstoel de kerk binnen.

  Toen mijn vriendin was overleden ging er voor mij enkele dagen later, van een stevige stalen kooi met dikke tralies { spijlen} de deur open het was een bevrijding. Want ik geloofde ook in haar genezing maar ging later toch wel twijfelen ook uit eerdere ervaringen. Het is jammer dat zelfs uitverkorenen in deze strikken kunnen vallen. er word ook weinig over bekering en de kracht van het bloed gesproken .

  DE oorlog tegen de Heiligen van Jessie Penn-Lewis en Evan Roberts zou iedereen eens moeten lezen. of boeken van Watchman Neen en Andrew Murray die zijn daar heel duidelijk over, maar ja ook al weet je dat als je naar genezing verlangd dan is het wel heel verleidelijk.

  Ben zelf ook in Nigeria geweest daar kreeg de reisleidster te horen dat ze geen ernstige zieken meer moest mee nemen, achteraf toch raar als iedereen kan genezen dan zou dat op zich toch geen probleem zijn ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *