De kerk van de eindtijd

Spread the love

De hoofstukken 2 en 3 van het boek Openbaring bevatten 7 brieven aan 7 Gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. De Gemeenten zijn ook een beeld van de wereldgeschiedenis van kerken. Met de kerk van Laodicea als kerk van de eindtijd.

Laodicea

De kerk van tegenwoordig is lauw geworden. Wereldgelijkvormig en heeft daarmee haar invloed in de wereld verloren. Voor veel mensen is er geen onderscheid meer tussen de wereld en de kerk. Waarom zou je dan nog naar de kerk gaan?

Wat heeft het voor zin om vanuit de wereld naar de kerk te gaan als de kerk niet anders is dan de wereld.

Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

Ef. 4:17-20

Het is dus duidelijk niet de bedoeling dat de kerk wereldgelijkvormig wordt, en wij als christenen ook niet de normen en waarden van deze wereld overnemen. Integendeel!

Evangelische Omroep

Eén van de duidelijkste voorbeelden in ons land, is de E.O. Ooit begonnen als evangeliserende omroep, met Bijbelse programma’s en getuigenissen van mensen die tot geloof kwamen.

De programma’s van Peter Scheele, die op ludieke wijze evangeliseerde in Eindhoven, spraken veel mensen aan en zijn methode werd door veel christenen gebruikt om in hun eigen omgeving aan de slag te gaan.

De E.O. van nu, promoot homoseksualiteit en yoga.

Als je dan al een aantal jaren geleden met lede ogen toe moet zien hoe een atheïst als Jort Kelder E.O. prestentatoren uit moet leggen wat er in “de Schrift” staat over homoseksualiteit, dan is de wereldgelijkvormigheid wel duidelijk.

Jort Kelder bij de E.O.

Maar zij zijn niet de enigen, helaas. Op internet worden allerlei nieuwe leringen met een gristelijk sausje gepromoot. Genezing, voorspoed, welvaart, een geweldig leven, het zijn de beloften die de wereldse mens aanspreken.

En ja, in sommige gevallen zijn het ook echt zaken van God. God geneest, maar niet als een soort toverballenautomaat waar je een kwartje in gooit en weet wat het antwoord is. Maar onderscheid is dat bij deze “bedieningen” de nadruk niet meer ligt op het eeuwige leven, de redding van je ziel, je Relatie met God, maar op het verkrijgen van aardse genezing, aardse voorspoed, wereldse rijkdom. God komt in het gunstigste geval op de tweede plaats…

En dan gaat het fout! Er worden links en rechts wat losse Bijbelteksten uit hun verband gerukt om hun “gelijk” te “bewijzen”.

Een recentelijk voorbeeld is een filmpje van Tom de Wal van Frontrunner Ministries. Hij claimt daarin, met diverse Bijbelteksten dat hij gelijkzou hebben OMDAT hij critici heeft. Dat noemt hij dan vervolging en hij bestrijdt op zijn beurt dus die mensen in deze reactie.

Wat hij daarbij echter vergeet is dat je in een wereldse cirkelredenering terecht komt, want met hetzelfde recht dat hij gelijk zou hebben omdat mensen commentaar of vragen bij hem hebben, hebben deze mensen dus gelijk omdat hij dat heeft.

Terechtwijzen

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

2 Timotheüs 3:16

Dat zou het principe moeten zijn wat ten grondslag ligt aan het stellen van vragen over leer van iemands bediening. Wat ik tegenwoordig echter signaleer is dat “leraren” die bevraagd worden, direct in de verdediging schieten en vrijwel alles uit de kast trekken om hun gelijk te bewijzen. Men staat niet eens meer open voor de vragen of kritiek!

Speelt verblinding een rol? Ik ben bang van wel. Als ik een beruchte valse leraar openlijk op internet zie claimen dat hij opgeleid is bij TACF (de bron van waaruit de beruchte “Toronto Blessing” over de wereld spoelde!) en dat hij ‘nog nooit iets onbijbels bij TACF heeft kunnen ontdekken’, dan kun je weinig anders dan concluderen dan dat er een verblinding moet zijn.

Zeven Gemeenten

De zeven Gemeenten in Openbaring 3 & 4 waren echt bestaande Gemeenten en moesten in de Gemeente voor worden gelezen.

Het boek Openbaring wordt gedateerd op het jaar 95 à 96. Johannes was toen verbannen naar Patmos. Volgens de overlevering zou hij zowel een beker met gif, als een bad in kokende olie hebben overleeft, waarna Nero hem naar het eiland Patmos verbande. Johannes is de enige evangelist die geen marteldood stierf.

Daar kreeg Johannes de Openbaring van Jezus (Op. 1:1)

Ligging van de zeven Gemeenten uit Openbaring en Patmos
Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial

De ruïnes van de stad Laodicea kunnen tegenwoordig bezocht worden in de Turkse provincie Denizli.

Gemeente des Heren of van mensen?

Er viel iets opmerkelijks op bij het lezen van verschillende vertalingen.

In de NBG staat hetzelfde als bij de voorgaande 6 Gemeenten:

En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea

NBG ’51

maar in de KJV staat

And unto the angel of the church of the Laodiceans write

KJV

In de KJV staat er in feite dat het niet eens de kerk van Jezus meer is! Dat lijkt de juiste vertaling te zijn als we kijken naar het bekende vers 20, waar staat

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Openbaring 3:20

Jezus staat bij deze kerk dus buiten en klopt om binnen te komen. Een schrijnend beeld van een kerk die haar Leider is kwijtgeraakt.

De kerk van de Laodiceanen als profetisch beeld

Wereldgelijkvormigheid

De infiltratie van de wereld in de kerk, met een mensgerichte cultuur, was in Laodicea zichtbaar, net als in de kerk van tegenwoordig. Kerken worden bestuurd op basis van “wat de leden willen”, in plaats van “wat zegt de Bijbel”. Kerken willen “cultureel relevant zijn” en haken in op allerlei wereldse bewegingen, die afleiden van de werkelijke kernboodschap die elke kerk zou moeten brengen.

Zoals zo vaak in de Bijbel geeft de naam het al aan. Het woord Laodicea is een samentrekking van twee woorden: Laos en Dicao, en betekent iets als “de leken besluiten”. Hoeveel kerken worden er tegenwoordig niet op deze manier “bestuurd”?

Welvaart

Laodicea was een bekende rijke stad. Een centrum voor onder meer grote banken. Maar Laodicea had een groot probleem: Watervoorziening. Ze waren voor hun verse water afhankelijk van de toevoer vanuit Colosse, maar die droogde in de zomer op.

Als welvarende stad was dat geen groot probleem, want ook toen was met geld alles “op te lossen”. Dezelfde denkwijze als tegenwoordig, met hetzelfde probleem als tegenwoordig: Elke door de mens verzonnen oplossing brengt weer een serie nieuwe problemen met zich mee.

De oplossing: Aanvoer van heet water vanuit de warmwaterbronnen in Hierapolis. Er werd een peperduur en ingewikkeld aquaduct aangelegd.

Het nieuwe probleem: Tegen de tijd dat het water in Laodicea was aangekomen was het niet heet meer, maar lauw en vervuild (de ideale temperatuur voor bacteriën om te groeien). Veel mensen werden er ziek van en braakten het lauwe water uit. (zie de vergelijking die Jezus maakt!)

Een derde opmerkelijke punt van overeenstemming met tegenwoordig, is de hoogstaande medische wetenschap. Laodicea stond wereldwijd bekend vanwege haar oogzalf. Ze exporteerden deze zalf over de hele wereldwijd.

Een groot deel van de welvaart van Laodicea was te danken aan deze farmaceutische industrie, tegenwoordig ook één van de grootste en meest verdienende takken van industrie.

Deze welvaart werd de valkuil voor Laodicea. Zij leefden in de overtuiging dat zij niets nodig hadden, en de oorzaak dat Jezus buiten staat.

Hoe ironisch is het dat zij werelds gezien net zo rijk waren als de wereld van nu, maar geestelijk blind en straatarm.

TegenstellingenWereldsGeestelijk
WelvaartRijkdomStraatarm
KledingLaatste modeNaakt
MedischGrote farmacieBlind
Tegenstelling tussen het wereldse en het geestelijk leven van Laodicea

Laodicea is met reden de laatste kerk. In de opbouw van de brieven is grofweg de kerkgeschiedenis terug te lezen. De laatste kerk die beschreven wordt, is dan dus logischerwijze de staat van de kerk in de laatste dagen! Een ernstige waarschuwing.

Wie beïnvloedt wie?

Jezus noemt de kerk lauw, en spuugt haar daarom uit. Lauw water is vies en de meeste mensen drinken het niet graag.

Laodicea ligt in een warm gebied. Koud water is verfrissend, maar als je een glas koud water laat staan, dan wordt het lauw en wil niemand het meer.

Met heet water kun je dingen schoonmaken, het heeft een reinigende werking. Beter dan lauw water.

Lauw water is dus eigenlijk nutteloos en door de ideale temperatuur voor bacteriegroei, zelfs gevaarlijk.

Zo is het ook met de kerk. De kerk moest de wereld ten goede beïnvloeden zodat zoveel mogelijk mensen gered zouden worden. Een kerk die lauw is geworden, is wereldgelijkvormig geworden en heeft geen verfrissende, noch reinigende werking meer.

We moeten dus terug van de beïnvloeding van de wereld en weer gaan lezen en leren wat de Bijbel leer! We moeten als kerk niet langer handelen zoals de wereld handelt. Van de wereld kunnen we dat verwachten, maar als de kerk handelt als de wereld, dan is zij het spoor bijster!

Progressief christendom

Een voorbeeld wat ik kort wil benoemen is de reactie van een links liberale lesbienne, die over het progressief christendom zei

‘Dit is eindelijk een vorm van christendom waarin ik mijzelf kan vinden, waarin ik mijzelf kan zijn. Zo is het christendom bedoelt!’

Zij mist het werkelijke doel van het christendom volledig. Het christendom is namelijk bedoelt voor precies het tegenovergestelde. De Bijbel houdt ons een spiegel voor en laat zien waar wij de fout in gaan, wat wij zouden moeten verbeteren om betere mensen te worden.

Het is niet de bedoeling om het christelijk geloof zo aan te passen dat zondige mensen zich er lekker en comfortabel bij voelen, nee het is de bedoeling dat wij door het reddende werk van Jezus verandert worden als mens!

Haar stelling is dus letterlijk de omgekeerde wereld!

gezonde leer

De kerk van nu

Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

1 Timotheüs 4:1

Paulus waarschuwt Timotheüs dus al dat er een afval van het geloof zou komen. Zij zijn christenen, het is een kerk, maar de leer is niet het Evangelie meer zoals de apostelen dat brachten.

Daar had hij ook al iets over te zeggen in Galaten 1:8, 9

Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

Galaten 1:8, 9

En het blijkt niet eens moeilijk te zijn.

Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

2 Corinthiërs 11:4

Het is dus – zeker in deze tijd – misschien wel lastiger om bij het zuivere Evangelie te blijven dan de lekker klinkende vele valse leringen te volgen. De Corinthiërs waren makkelijk van het Evangelie af te brengen. Waarom zouden wij dan in de illusie leven dat het voor ons anders is?

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

1 Petrus 5:8

En zelfs in de bekende tekst uit Hosea werd er onder het Oude Verbond al voor gewaarschuwd dat men ten onder kan gaan door gebrek aan kennis.

De mens in de eindtijd

Paulus verdiept in zijn tweede brief aan Timotheüs zijn gedeelte uit 1 Tim. 4:1 nog even verder.

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

2 Tim. 3:1-5

Let wel: Dit is een brief aan de kerk! Niet aan de wereld. Van de wereld kunnen we dergelijk gedrag verwachten.

En alsof het nog niet genoeg is, gaat Paulus in het volgende hoofdstuk nog een stapje verder:

verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat [de mensen] de gezonde leer niet [meer] zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich [tal van] leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

2 Tim. 4:2-4

Als we al deze kenmerken op een rijtje zetten en die naast de huidige kerk leggen…

In vers 2 schrijft Paulus dat elk van God ingegeven Schriftwoord mede bedoeld is om te weerleggen. Je moet het voor de grap eens proberen op bijvoorbeeld facebook, twitter, instagram. De reacties zijn soms overweldigend… negatief.
Paulus had dat, door de Heilige Geest, al voorzien en schrijft daarom vers 3 en 4 er gelijk maar achteraan. Als je iemand op grond van de Bijbel “terecht wijst”, wie luistert er dan nog? De meest gangbare reactie is dat men gewoon een andere leraar opzoekt, die wel zegt wat men horen wil.

Hoeveel “nieuwe” leraars komen er niet opeens opzetten? Hoeveel nieuwe apostelen, profeten, genezers, leraren, pastors, en wat voor namen zij zichzelf allemaal wel niet geven, staan de laatste jaren steeds weer op. De één valt, de ander neemt zo snel zijn plaats in, dat het we de gevallene al weer vergeten zijn!

En wat is het overeenkomstige kenmerk? Ze vertellen allemaal min of meer hetzelfde, soms in wat andere bewoordingen. En de hele meute rent weer achter de volgende hype aan. Het moderne christendom: van hype naar hype. Met grote regelmaat zie ik weer nieuwe namen op flyers waarvan ik denk “En wie is u nu weer?”

In de wereld zijn het popsterren, rocksterren, filmsterren, DJ’s en rappers. De één gaat, de volgende staat al klaar. In het christelijke wereldje van de eindtijd zijn het gospelartiesten, pastors, voorgangers, apostelen, profeten, waar exact hetzelfde mee gebeurt. Waarin onderscheiden we ons dan eigenlijk van de wereld?

De wereld noemt hen “idolen”, afgoden. Dat is natuurlijk een beladen woord, maar als we deze mensen op dezelfde manier behandelen, wat is er dan anders aan? Zijn zij in feite niet gewoon de afgoden in het hedendaagse christendom geworden?

Misleiding

Het kenmerkende woord voor de kerk in Laodicea en de hedendaagse kerk? Misleiding. Ze dachten in Laodicea rijk te zijn en aan niets gebrek te hebben, maar ze zijn arm (Op. 3:17).

De hedendaagse kerk rent van hype naar hype, zoekend naar wonderen en tekenen, genezing, voorspoed, welvaart, … maar waar is Jezus? In Laodicea staat hij aan de deur en klopt. Maar ze moeten wel eerst open doen voor Hij binnen kan komen!

Waar is Jezus in de hedendaagse kerk waar je overdonderd wordt met harde muziek, prachtige lichtshows, rookeffecten, beeldschermen, en snelle preek over welvaart en voorspoed, en of je even je hart aan Jezus wilt geven, dan komt verder alles goed.

O ja? Wat moeten we dan met de teksten hierboven waarin staat dat mensen van het geloof af zullen vallen?

We leven in een tijd van misleiding. We zien het in de wereld. Politici die doen wat ze beloofd hebben worden verguisd en liegende politici op handen gedragen. Bedrijven worden voor de rechter gedaagd vanwege misleidende reclames en berichten.

We zagen het in de coronatijd. Tegenstrijdige berichten, klinkklare leugens, experimenten, je kon het zo gek niet verzinnen of het kwam voorbij. Uit via de WOB opgevraagde documenten bleek dat men wist dat het misleidend was, maar toch deed men het. De leugens en misleiding gewoon open en bloot, dagelijks op televisie. En we accepteren het massaal.

Maar het meest trieste? De wereldgelijkvormige kerk gaat er in mee. Het christendom wordt er in mee gesleept. En we laten het gebeuren. Valse leringen en -profeten, een eenzijdig Evangelie, de hang naar wonderen en tekenen, christelijke politici die werelds stemmen en geen oog voor de burger meer hebben, artiesten die via gospel bekend worden en dan “opeens” claimen nooit christen te zijn geweest om vervolgens voor wereldse populariteit te gaan.

Misleiding is het sleutelwoord van deze tijd. Onze kinderen worden op scholen misleid met allerlei theorieën die onwetenschappelijk zijn, maar voortkomen uit duivelse ideologieën. Genderleer moet opgedrongen worden aan kinderen op een leeftijd dat zij daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn.

Ach, ik kan wel een opsomming maken in een heel nieuw artikel, maar iedereen kan het toch zelf zien?

Christenen worden enerzijds misleid voor valse leringen als preterisme, alverzoening, Kingdom Now, NAR, Word of Faith, christelijke yoga, etc, etc. Of halve waarheden. “God is Liefde”, “Oordeelt niet”, zijn twee van de veelgehoorde in deze tijd. Op zich kloppen ze, maar ze vertellen wel de halve waarheid.

Hoe vaak hoort u in uw Gemeente nog preken over zonde, berouw, bekering en redding? Of blijft het oppervlakkig hoe mooi uw leven zou moeten zijn?

Hoe vaak hoort u over de rol van Israël in de eindtijd? Het plan wat God met Israël heeft? Of over de profetieën die stuk voor stuk in vervulling aan het gaan zijn? Hoort u weleens over de maatschappelijke problemen waar de kranten vol van staan en die feitelijk vervullingen van Bijbelse profetieën zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *